Ancotil

Spis treści

Ancotil - Skład

1 ml roztworu zawiera 10 mg flucytozyny. Preparat zawiera sód (138 mmol/l).

Ancotil - Działanie

Lek przeciwgrzybiczy. Pod wpływem deaminazy cytozyny, wrażliwe na lek grzyby przekształcają flucytozynę do 5-fluorouracylu, który jest następnie wbudowywany w kwasy rybonukleinowe. Lek działa przeciwko określonym gatunkom grzybów, a zwłaszcza przeciwko drożdżakom <I>Cryptococcus neoformans</I> i <I>Candida spp</I>. oraz przeciwko grzybom wywołującym chromoblastomikozę. Flucytozyna nie wiąże się z białkami osocza. Jej stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym oraz płynie otrzewnowym wynosi ok. 75% stężenia w surowicy. T<sub>0,5</sub> u osób z prawidłową czynnością nerek wynosi 3-6 h (u wcześniaków 6-7 h). Ponieważ flucytozyna jest wydalana prawie w całości przez nerki w postaci niezmienionej, w razie zaburzenia ich czynności T<sub>0,5 </sub>wydłuża się.

Reklama

Ancotil - Wskazania

Uogólniona kandydoza, kryptokokoza i chromoblastomikoza. W leczeniu kryptokokowego zapalenia opon mózgowych i ciężkiej układowej kandydozy zaleca się leczenie skojarzone z amfoterycyną B.

Ancotil - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów (nieodwracalnych inhibitorów enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej - DPD). Okres karmienia piersią.

Ancotil - Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem terapii oraz w jej trakcie należy kontrolować czynność nerek, oznaczając stężenie i klirens endogennej kreatyniny. Jeżeli jest to konieczne, dawkę należy zmieniać zgodnie z zaleceniami dotyczącymi pacjentów z niewydolnością nerek. W trakcie leczenia należy również kontrolować obraz krwi i czynność wątroby, początkowo codziennie, a następnie 2 razy w tygodniu. Szczególną ostrożność należy zachować stosując lek u pacjentów z zaburzoną czynnością szpiku kostnego lub nieprawidłowościami w składzie morfotycznym krwi. U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) istnieje zwiększone ryzyko ciężkiej ogólnoustrojowej toksyczności leku. W przypadku podejrzenia wystąpienia ogólnoustrojowej toksyczności leku, należy rozważyć odstawienie flucytozyny (można także rozważyć oznaczenie aktywności DPD). Zawartość wody oraz sodu (138 mmol/l) w preparacie należy uwzględnić obliczając podaż wody i elektrolitów u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, niewydolnością serca i zaburzeniami elektrolitowymi.

Ancotil - Ciąża

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Ancotil - Efekty uboczne

Przemijające nudności, wymioty i biegunka; przemijająca wysypka; zapalenie wątroby, martwica komórek wątrobowych (w pojedynczych przypadkach ostre uszkodzenie wątroby, mogące u wycieńczonych pacjentów prowadzić do zgonu); drgawki, ból i zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, omamy, uczucie splątania; uszkodzenie mięśnia sercowego; reakcje alergiczne, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; przemijające zaburzenia aktywności enzymów wątrobowych (zależne od dawki); zmiany w obrazie krwi obwodowej, związane z zahamowaniem czynności szpiku kostnego (leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna - zmiany te występują głównie u pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób przyjmujących jednocześnie amfoterycynę B; w pojedynczych przypadkach zahamowanie czynności szpiku kostnego może być nieodwracalne i prowadzić do zgonu u pacjentów, u których wcześniej występowało zahamowanie czynności układu odpornościowego).

Ancotil - Interakcje

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych z grupy nukleozydów, np.: brywudyny, sorywudyny i ich analogów; należy zachować co najmniej 4 tyg. odstępu pomiędzy zakończeniem stosowania tych leków, a rozpoczęciem podawania flucytozyny. W skojarzeniu z cytostatykami może wystąpić leukopenia (zwłaszcza neutropenia połączona często z trombocytopenią) - konieczna jest uważna i częsta (nawet codzienna) kontrola obrazu krwi obwodowej. Arabinozyd cytozyny powoduje zanik grzybobójczego działania preparatu. Leki zmniejszające przesączanie kłębuszkowe wydłużają T<sub>0,5</sub> flucytozyny - w przypadku jednoczesnego stosowania należy regularnie kontrolować klirens kreatyniny i odpowiednio dostosować dawkowanie flucytozyny. U niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie fenytoinę i fluorouracyl (dożylnie) stwierdzono zwiększenie stężenia fenytoiny w osoczu, prowadzące do wystąpienia objawów zatrucia fenytoiną. U pacjentów stosujących jednocześnie flucytozynę (metabolizowaną do fluorouracylu) i fenytoinę należy regularnie oznaczać stężenie fenytoiny w osoczu. Flucytozyna działa synergistycznie (co najmniej addycyjnie) z amfoterycyną B. Również badania kliniczne potwierdziły większą skuteczność leczenia skojarzonego. Możliwe jest wówczas zmniejszenie dawki oraz działań niepożądanych amfoterycyny B, a także skrócenie czasu leczenia; skojarzone działanie tych dwóch substancji zapobiega lub opóźnia czas wystąpienia wtórnej oporności, obserwowanej podczas stosowania flucytozyny w monoterapii. Leczenie skojarzone jest szczególnie ważne w kryptokokozie oraz w podostrych i przewlekłych zapaleniach grzybiczych (zapalenie opon mózgowych i mózgu, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie błony naczyniowej oka wywołane drożdżakami rodzaju <I>Candida</I> itp.). Roztwory zawierające flucytozynę i amfoterycynę B podawać w oddzielnych infuzjach z powodu niezgodności.

Ancotil - Dawkowanie

Dożylnie, w szybkiej infuzji trwającej 20-40 min. <u>Pacjenci z prawidłową czynnością nerek</u>: 37,5-50 mg/kg mc. co 6 h; dawka dobowa wynosi 150-200 mg/kg mc.; w kandydozie dróg moczowych 100 mg/kg mc./dobę. Czas trwania leczenia w ostrych zakażeniach np. posocznicy wywołanej <I>Candida spp</I>. - 2-4 tyg., w zakażeniach podostrych i przewlekłych trwa najczęściej dłużej. W razie konieczności dłuższego leczenia jednocześnie z flucytozyną podaje się amfoterycynę B. <u>Pacjenci z niewydolnością nerek</u>: klirens kreatyniny (CCr) 40-20 ml/min - maksymalnie 50 mg/kg mc. co 12 h; CCr 20-10 ml/min - maksymalnie 50 mg/kg mc. co 24 h; CCr <10 ml/min - 12 h po podaniu pierwszej dawki (maksymalnie wynoszącej 50 mg/kg mc.) należy oznaczyć stężenie flucytozyny we krwi i następne dawki podawać z taką częstotliwością, aby utrzymać stężenie leku we krwi wynoszące 25-50 µg/ml. Krew do oznaczania stężenia leku należy pobierać bezpośrednio przez podaniem kolejnej dawki preparatu. <B>Leczenie skojarzone z amfoterycyną B</B> (w kryptokokozie ośrodkowego układu nerwowego; z powodu niezgodności, nie mieszać flucytozyny z amfoterycyną B w jednym roztworze): flucytozyna w dawce 150 mg/kg mc. na dobę, doustnie, w 4 dawkach (infuzja tylko w razie konieczności), u pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy zmienić w zależności od klirensu kreatyniny; amfoterycyna B w dawce 0,3 mg/kg mc. na dobę (w dawkach stopniowo zwiększanych) w infuzji trwającej 3-4 h zgodnie ze schematem: dzień 1. - dawka próbna 1 mg amfoterycyny, przy braku działań niepożądanych należy zastosować dawkę 0,3 mg/kg mc. amfoterycyny na dobę. W przypadku słabych działań niepożądanych podaje się 0,3 mg/kg mc. amfoterycyny i 25 mg hydrokortyzonu w 1 dniu. Przy nasilonych działaniach niepożądanych dawkę należy zwiększać stopniowo: dzień 1. - 0,1 mg/kg mc. amfoterycyny i 50 mg hydrokortyzonu; dzień 2. - 0,2 mg/kg mc. amfoterycyny i 50 mg hydrokortyzonu; dzień 3. - 0,3 mg/kg mc. amfoterycyny i 50 mg hydrokortyzonu. Dawki hydrokortyzonu należy zmniejszać i odstawić go tak szybko, jak jest to możliwe. Dawkę amfoterycyny można zwiększać do 0,5-0,6 mg/kg mc. w ciężkich, trudno poddających się leczeniu zakażeniach. W zależności od wskazań oraz tolerancji leków przez pacjenta, leczenie może być prowadzone przez 6 tygodni lub nawet dłużej. Zgodnie z powyższym schematem, pacjenci z prawidłową czynnością nerek otrzymują pełną dawkę flucytozyny oraz połowę zwykle stosowanej dawki amfoterycyny B. Jednakże nawet takie dawki amfoterycyny mogą prowadzić do zmniejszenia klirensu kreatyniny, a w konsekwencji zmniejszyć wydalanie flucytozyny. W takiej sytuacji należy zmodyfikować dawkę flucytozyny zgodnie ze schematem, jak u pacjentów z niewydolnością nerek.

Ancotil - Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie trwania terapii zaleca się przeprowadzać badanie wrażliwości grzybów na flucytozynę (posługując się pożywkami całkowicie wolnymi od substancji antagonistycznych), gdyż podczas stosowania flucytozyny obserwowano pojawianie się oporności u szczepów grzybów pierwotnie na nią wrażliwych.

Pharmindex
<-- popup -->