Apap

Lek przeciwbólowy
Spis treści

Apap - skład

1 tabl. powl. zawiera 500 mg paracetamolu. 1 sasz. granulatu zawiera 500 mg paracetamolu; granulat zawiera sacharozę i sorbitol.

Apap - Działanie

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie wyjaśniono w pełni mechanizmu działania przeciwbólowego. Paracetamol może działać głównie poprzez zahamowanie syntezy prostaglandyn w o.u.n, a także, w mniejszym stopniu, obwodowo przez blokowanie wytwarzania bodźca bólowego. Obwodowe działanie może również wynikać z zahamowania syntezy prostaglandyn lub z zahamowania syntezy lub działania innych substancji uwrażliwiających receptory bólowe na bodźce mechaniczne lub chemiczne. Działanie przeciwgorączkowe paracetamolu prawdopodobnie polega na oddziaływaniu na ośrodek regulacji temperatury w podwzgórzu, czego skutkiem jest rozszerzenie naczyń obwodowych z następowym wzrostem przepływu krwi przez skórę, poceniem się i utratą ciepła. Wpływ ośrodkowy prawdopodobnie obejmuje zahamowanie syntezy prostaglandyn w podwzgórzu. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi osiąga po ok. 0,5-2 h, przenika do płynów ustrojowych i narządów wewnętrznych. W 25-50% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi ok. 2-4 h. Jest metabolizowany w wątrobie poprzez sprzęganie z kwasem glukuronowym i kwasem siarkowym. Wydalany jest z moczem w postaci glukuronianów i siarczanów i po sprzężeniu z cysteiną. U pacjentów z niewydolnością nerek sprzężony paracetamol kumuluje się we krwi.

Apap - wskazania

Apap: bóle o różnej etiologii: głowy (w tym napięciowe bóle głowy), menstruacyjne, zębów, mięśni, kostno-stawowe, gardła, nerwobóle oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie; preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży >12 lat. Apap Direct: objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu oraz gorączki.

Apap - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej. Tabletek nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Apap - ostrzeżenia

Nie należy przyjmować innych preparatów z paracetamolem (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby, nadużywających alkoholu, głodzonych (ryzyko uszkodzenia wątroby) oraz z niewydolnością nerek i astmą oskrzelową. W czasie leczenia paracetamolem nie należy spożywać alkoholu. Granulat. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania paracetamolu u następujących pacjentów: z zespołem Gilberta (rodzinną żółtaczką niehemolityczną), z ostrym zapaleniem wątroby, przyjmujących równocześnie leki zaburzające czynność wątroby, z niedoborem G-6-PD, z niedokrwistością hemolityczną. Jeśli wystąpi wysoka gorączka lub objawy wtórnego zakażenia lub jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni należy ponownie ocenić stan pacjenta. U dzieci leczonych paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg nie jest uzasadnione równoczesne podawanie innego leku przeciwgorączkowego, chyba że stosowanie samego paracetamolu jest nieskuteczne. Nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek oraz do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Nagłe odstawienie leku po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może być przyczyną bólów głowy, osłabienia, bólów mięśniowych, niepokoju i objawów wegetatywnych; te objawy z odstawienia ustępują po kilku dniach. Należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu w skojarzeniu z preparatami indukującymi CYP3A4 lub substancjami indukującymi enzymy wątrobowe, takimi jak ryfampicyna, cymetydyna, leki przeciwpadaczkowe, takie jak glutetymid, fenobarbital i karbamazepina. Granulat zawiera sacharozę i sorbitol - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego leku. Granulatu 500 mg nie stosować u dzieci poniżej 8 lat.

Apap - ciąża

Przy prawidłowym stosowaniu paracetamol można przyjmować przez cały okres ciąży, po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Podczas ciąży nie należy stosować paracetamolu przez dłuższy okres, w dużych dawkach lub w połączeniu z innymi preparatami, ponieważ w takich przypadkach nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku. Dane epidemiologiczne dotyczące doustnego podawania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niekorzystny wpływ na ciążę lub zdrowie płodu / noworodka. Po podaniu doustnym paracetamol w niewielkich ilościach wydzielany jest do mleka, nie odnotowano żadnego niekorzystnego wpływu na karmione niemowlęta. Podczas karmienia piersią mogą być stosowane terapeutyczne dawki paracetamolu.

Apap - efekty uboczne

Rzadko: niedokrwistość, niedokrwistość niehemolityczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość; obrzęki; ostre i przewlekłe zapalenie trzustki; krwawienie, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka; nefropatie i tubulopatie. Ponadto może wystąpić: ostre uszkodzenie wątroby (zwykle w wyniku przedawkowania), rumień, wstrząs anafilaktyczny, agranulocytoza. Działania nefrotoksyczne są rzadkie, nie odnotowano ich związku z dawkami terapeutycznymi, poza przypadkami długotrwałego stosowania leku.

Apap - interakcje

Nie stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Przyjmowanie probenecydu hamuje wiązanie paracetamolu z kwasem glukuronowym, w ten sposób prowadząc do ok. 2-krotnego zmniejszenia klirensu paracetamolu; podczas terapii skojarzonej należy zmniejszyć dawki paracetamolu. Metabolizm paracetamolu zwiększają leki będące aktywatorami enzymów, takie jak ryfampicyna, oraz niektóre leki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon). Odnotowano pojedyncze przypadki niespodziewanej hepatoksyczności u pacjentów przyjmujących preparaty aktywujące enzymy. Jednoczesne podawanie paracetamolu i AZT (zydowudyny) zwiększa tendencję do neutropenii; należy zachować ostrożność w przypadku równoczesnego stosowania. Jednoczesne przyjmowanie preparatów przyspieszających opróżnianie żołądka, takich jak metoklopramid, przyspiesza wchłanianie i początek działania paracetamolu. Jednoczesne przyjmowanie preparatów opóźniających opróżnianie żołądka opóźnia wchłanianie i początek działania paracetamolu. Cholestyramina zmniejsza wchłanianie paracetamolu i dlatego nie należy jej przyjmować w ciągu 1 h po podaniu paracetamolu. Wielokrotne przyjmowanie paracetamolu przez ponad 7 dni nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, szczególnie warfaryny; należy zachować ostrożność podczas długotrwałego stosowania paracetamolu u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi. Sporadyczne przyjmowanie paracetamolu nie ma istotnego wpływu na tendencję do krwawień. Paracetamol zwiększa stężenie kwasu acetylosalicylowego i chloramfenikolu w osoczu. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Równoczesne stosowanie z barbituranami, diflunisalem, sulfinpirazonem, izoniazydem oraz alkoholem zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Apap - dawkowanie

Doustnie. Tabletki. Dorośli: 1-2 tabl., w razie konieczności 3-4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabl. na dobę. Dzieci w wieku >12 lat: 1 tabl., w razie konieczności 3-4 razy na dobę. Należy przestrzegać co najmniej 4 h odstępu między kolejnymi dawkami. Tabletki są przeciwwskazane do podawania u dzieci Sposób podania. Zaleca się stosowanie leku na czczo. Granulat. Dawka jednorazowa wynosi 10-15 mg/kg mc., całkowita dawka dobowa wynosi 60-75 mg/kg mc. Dorośli i dzieci w wieku >12 lat (o mc. >40 kg): 1-2 sasz. jednorazowo, maksymalnie 6 sasz. na dobę. Dzieci w wieku 8-12 lat (26 kg-40 kg): 1 sasz. jednorazowo, maksymalnie 3 sasz. na dobę. Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż 4 h. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lub z zespołem Gilberta, dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć następująco: pacjenci z klirensem kreatyniny 10-50 ml/min - 500 mg co 6 h, pacjenci z klirensem kreatyniny Sposób podania. Granulat należy przyjmować bezpośrednio na język, połknąć bez popijania wodą; nie przyjmować leku po posiłku.

Apap - uwagi

Paracetamol może wpływać na oznaczanie stężenia kwasu moczowego w surowicy wykorzystujące kwas fosforowolframowy oraz stężenia glukozy we krwi przy zastosowaniu peroksydazy i oksydazy glukozy.

Pharmindex