Latacom

Reklama

Działanie

Preparat zawiera dwie substancje czynne, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe w wyniku różnych mechanizmów działania. Połączone efekty obu leków powodują większe zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w porównaniu z leczeniem każdym z nich stosowanym osobno. Latanoprost jest analogiem prostaglandyny F, selektywnym prostanoidowym agonistą receptorów FP. Obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej - zwiększa przepływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Nie wpływa na wytwarzanie cieczy wodnistej oraz na barierę krew-ciecz wodnista, jak również na wewnątrzgałkowe krążenie krwi. Po podaniu do worka spojówkowego preparat wchłania się przez rogówkę i jest hydrolizowany do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje 2 h po podaniu. Po miejscowym podaniu leku, ogólnoustrojowa biodostępność kwasu latanoprostowego wynosi 45%. Kwas latanoprostowy wiąże się z białkami osocza w 87% i praktycznie nie jest metabolizowany. Metabolizm przebiega głównie w wątrobie. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem. T0,5 wynosi ok. 17 min. Tymolol jest nieselektywnym β-adrenolitykiem, pozbawionym wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej i swoistego działania błonowego. Tymolol zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej w nabłonku rzęskowym. Nie stwierdzono istotnego wpływu na przepuszczalność bariery krew-ciecz wodnista dla białek osocza. Maksymalne stężenie w cieczy wodnistej występuje po 1 h po miejscowym zakropleniu leku. Część dawki przenika do krwiobiegu - maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po 10-20 min. Metabolizm przebiega w wątrobie. Metabolity tymololu są wydalane w moczu wraz z częścią leku w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 6 h.

Wskazania

Obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem oraz podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, u których reakcja na miejscowo stosowane leki β-adrenolityczne lub analogi prostaglandyn jest niewystarczająca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Choroby przebiegające z nadreaktywnością dróg oddechowych (w tym astma oskrzelowa, astma w wywiadzie, ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc). Bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy spowodowany zespołem chorej zatoki, blok przedsionkowo-komorowym IIst. lub IIIst. niekontrolowany za pomocą rozrusznika, jawna niewydolność serca, wstrząs kardiogenny.

Środki ostrożności

U pacjentów z chorobami układu krążenia (np. choroba niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala, niewydolność serca) i niedociśnieniem należy rozważyć leczenie innymi substancjami. Pacjentów z chorobami układu krążenia należy obserwować, czy występują u nich oznaki pogorszenia stanu zdrowia oraz działania niepożądane. Szczególnie ostrożnie β-adrenolityki należy stosować u pacjentów z blokiem serca Ist. (ujemny wpływ na czas przewodzenia), z ciężkimi zaburzeniami/chorobami krążenia obwodowego (np. ciężkie formy choroby Raynauda lub zespołu Raynauda). Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z łagodną/umiarkowaną POChP i tylko w przypadku, gdy potencjalna korzyść przewyższa potencjalne ryzyko. Leki β-adrenolityczne należy ostrożnie stosować u pacjentów narażonych na wystąpienie samoistnej hipoglikemii lub u chorych z chwiejną cukrzycą, ponieważ mogą one maskować objawy ostrej hipoglikemii. Leki β-adrenolityczne mogą maskować objawy nadczynności tarczycy. Podczas stosowania β-adrenolityków pacjenci z chorobą atopową w wywiadzie lub z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi wywołanymi przez różne alergeny w wywiadzie, mogą wykazywać większą reaktywność na powtarzający się kontakt z tymi alergenami oraz brak odpowiedzi na dawki adrenaliny zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji anafilaktycznych. Stosowanie preparatu jednocześnie z innym doustnym β-adrenolitykiem może prowadzić do nasilenia działania obniżającego ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znanych działań związanych z ogólnoustrojową blokadą receptorów β-adrenergicznych. Należy uważnie obserwować odpowiedź pacjentów na takie leczenie. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch miejscowo działających β-adrenolityków lub dwóch miejscowo działających prostaglandyn. Ze względu na brak wystarczających danych należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w: jaskrze zapalnej, neowaskularnej, przewlekłej zamkniętego kąta, wrodzonej, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrze barwnikowej. Lek nie wpływa lub wywiera niewielki wpływ na źrenice, ale nie ma udokumentowanych doświadczeń dotyczących stosowania w ostrych napadach jaskry z zamkniętym kątem. U tych pacjentów należy zachować ostrożność podczas stosowania leku do czasu uzyskania kompletnych danych. Należy ściśle obserwować pacjentów podczas częstego lub długotrwałego stosowania leku u pacjentów z zespołem suchego oka lub uszkodzeniem rogówki. Ze względu na ryzyko wystąpienia obrzęku plamki żółtej oraz torbielowatego obrzęku plamki żółtej ostrożnie stosować u pacjentów z afakią i pseudoafakią z przerwaną tylną torebką soczewki oraz u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia obrzęku plamki żółtej. W wyniku stosowania leków obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe (np. tymolol, acetazolamid) obserwowano odwarstwianie naczyniówki po zabiegach filtracji. W trakcie leczenia może nastąpić zmiana pigmentacji tęczówki; pacjenci powinni być regularnie badani, jeśli wymaga tego stan kliniczny leczenie należy przerwać. Leki β-adrenolityczne stosowane do oka mogą powodować blokadę ogólnoustrojowego β-agonistycznego działania np. adrenaliny. Lekarz anestezjolog powinien zostać poinformowany, że pacjent przyjmuje tymolol. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości trwałej zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować punktową keratopatię, toksyczną wrzodziejącą keratopatię, podrażnienie oczu, może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe oraz zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych - nie należy zakraplać preparatu podczas stosowania tego typu soczewek. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem preparatu i włożyć ponownie nie wcześniej niż po 15 min po zakropleniu preparatu. Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach mieszanego koloru, np. zielono-brązowych, żółto-brązowych lub niebiesko/szaro-brązowych; zmiana koloru tęczówki jest bardzo powolna, nie wiąże się ona z żadnymi objawami niepożądanymi czy zmianami patologicznymi, może być trwała). Często: podrażnienie oczu (w tym uczucie kłucia, pieczenia i swędzenia), ból oczu. Niezbyt często: ból głowy, przekrwienie oczu, zapalenie spojówek, niewyraźne widzenie, zwiększone łzawienie, zapalenie powiek, zaburzenia rogówki, wysypka skórna, świąd. Dodatkowe działania niepożądane związane ze stosowaniem poszczególnych składników preparatu (częstość nieznana). Latanoprost: zawroty głowy, zmiana rzęs i włosów pierwotnych (zwiększona długość, grubość, pigmentacja oraz ilość), punkcikowate ubytki nabłonka, obrzęk okołooczodołowy, zapalenie tęczówki/błony naczyniowej, obrzęk plamki, suchość oczu, zapalenie rogówki, obrzęk i nadżerka rogówki, nieprawidłowo skierowane rzęsy (czasami prowadzące do podrażnienia oka oraz powstania torbieli tęczówki), zaostrzenie dławicy piersiowej u pacjentów z wcześniej istniejącą chorobą, kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, astma, zaostrzenie astmy, duszność, ciemnienie skóry powiek, ból stawów, ból mięśni. Tymolol: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka skórna), depresja, bezsenność, koszmary nocne, utrata pamięci, obniżone libido, zawroty głowy, parestezje, niedokrwienie mózgu, udar mózgu, zaostrzenie przebiegu miastenii, omdlenia, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka obejmujące zapalenie rogówki, zmniejszenie czucia rogówki, suchość oczu, zaburzenia widzenia obejmujące zmiany refrakcji (uwarunkowane w niektórych przypadkach przerwaniem leczenia zwężającego źrenicę), podwójne widzenie, opadanie powiek, odwarstwienie naczyniówki (będące następstwem chirurgicznego zabiegu filtracyjnego), szumy uszne, kołatanie serca, bradykardia, zaburzenia rytmu, zatrzymanie akcji serca, blok serca, zastoinowa niewydolność serca, zastoinowa niewydolność krążenia, obniżenie ciśnienia tętniczego, objaw Raynauda, objaw chłodnych rąk i stóp, skurcz oskrzeli (głównie u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami skurczowymi oskrzeli), duszność, kaszel, nudności, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, wysypka podobna do łuszczycowej lub nasilenie objawów łuszczycy, osłabienie, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, obrzęk. Tymolol może spowodować te same rodzaje zaburzeń sercowo- naczyniowych, zaburzeń dróg oddechowych i innych działań niepożądanych, jak w przypadku podawanych ogólnie leków β-adrenolitycznych, przy czym częstość występowania działań niepożądanych po podaniu miejscowym jest niższa, niż w przypadku podania ogólnoustrojowego. Po podaniu leków β-adrenolitycznych mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane ze strony układu oddechowego (w tym zgony w wyniku nagłego skurczu oskrzeli). Dodatkowe działania niepożądane odnotowane podczas stosowania leków β-adenolitycznych, które mogą wystąpić podczas stosowania preparatu: reakcje anafilaktyczne, hipoglikemia, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. łzawienie, zaczerwienienie), blok przedsionkowo-komorowy, niewydolność serca, zaburzenia smaku, ból brzucha, wymioty, bóle mięśni, zaburzenia seksualne.

Interakcje

Donoszono o paradoksalnym zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego po jednoczesnym podaniu do oka dwóch analogów prostaglandyn - nie zaleca się jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej prostaglandyn, analogów prostaglandyn lub pochodnych prostaglandyn. Wpływ na ciśnienie wewnątrzgałkowe lub znane działanie związane z systemową blokadą β-adrenergiczną może być nasilone w przypadku stosowania preparatu u pacjentów przyjmujących doustne β-adrenolityki. Z tego powodu równoczesne stosowanie dwóch lub więcej miejscowych β-adrenolityków nie jest zalecane. Jednoczesne stosowanie tymololu i epinefryny może powodować rozszerzenie źrenic. Istnieje ryzyko nasilenia działania preparatu i wywołania niedociśnienia i (lub) znacznej bradykardii podczas równoczesnego stosowania kropli do oczu zawierających tymolol z doustnymi lekami blokującymi kanały wapniowe, guanetydyną, lekami β-adrenolitycznymi, przeciwarytmicznymi (w tym z amiodaronem), glikozydami naparstnicy lub parasympatykomimetykami. Podczas jednoczesnego stosowania tymololu z inhibitorami cytochromu CYP2D6 (np. chinidyna, fluoksetyna, paroksetyna) zgłaszano nasilone ogólnoustrojowe działanie β-adrenolityczne (np. bradykardia, depresja). Podwyższenie ciśnienia krwi w wyniku nagłego odstawienia klonidyny może być nasilone podczas stosowania leków β-adrenolitycznych. Leki β-adrenolityczne mogą nasilać działanie hipoglikemizujące doustnych leków przeciwcukrzycowych, a także mogą maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe hipoglikemii.

Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę. Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek do oczu, to każdy z tych leków należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie, podając kolejną zaplanowaną dawkę. Zablokowanie przewodu nosowo-łzowego lub zamknięcie powiek na 2 min powoduje ograniczenie ogólnoustrojowego wchłaniania leku. Może to prowadzić do złagodzenia ogólnoustrojowych działań niepożądanych i zwiększać aktywność miejscową leku.

Reklama

Uwagi

Lek może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pharmindex