Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗
Grill czy ognisko? Co jest zdrowsze? Sprawdź❗

Luxfen

Spis treści

Reklama

Luxfen - skład

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny (co odpowiada 1,3 mg brymonidyny). Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Reklama

Luxfen - działanie

Selektywny agonista receptora α2-adrenergicznego do stosowania miejscowego. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego. Powinowactwo leku do receptorów α1-adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów α2, dzięki czemu lek nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej. Preparat zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego. Lek wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne występuje 2 h po podaniu. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 29%. Po podaniu miejscowym pozorny T0,5 w krążeniu systemowym wynosi ok. 3 h. Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną tkanek oka, bez działań niepożądanych. Przy braku melaniny nie występuje gromadzenie się leku.

Reklama

Luxfen - wskazania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym. W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie β-adrenolityków jest przeciwwskazane. W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli zmniejszenie ciśnienia przy zastosowaniu tych leków w monoterapii jest niewystarczające.

Reklama

Luxfen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Noworodki i niemowlęta poniżej 2 rż. Przeciwwskazane jest stosowania leku u pacjentów leczonych inhibitorami MAO, oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Reklama

Luxfen - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów z nasiloną, niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobą układu sercowo-naczyniowego. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie leku. Podczas stosowania leku były zgłaszane opóźnione reakcje nadwrażliwości oczu, niektóre z nich zgłoszono jako związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego i wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, dlatego zaleca się ostrożność w przypadku stosowania brymonidyny w tych grupach chorych. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować także podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub uszkodzeniami rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Chlorek benzalkoniowy może być wchłaniany przez soczewki kontaktowe i może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Pacjenci powinni usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem oraz odczekać co najmniej 15 min przed ponownym założeniem. U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie między 2. a 7. rż. i (lub) z masą ciała poniżej 20 kg, lek należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować stan pacjenta z uwagi na często obserwowaną patologiczną senność.

Reklama

Luxfen - ciąża

W ciąży lek można stosować wyłącznie, jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo czy winian brymonidyny przenika do mleka ludzkiego. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Luxfen - efekty uboczne

Bardzo często: ból głowy, senność, podrażnienie oka (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, grudki spojówkowe), zamglone widzenie, alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, reakcje alergiczne dotyczące oczu i grudkowe zapalenie spojówek, suchość w jamie ustnej, zmęczenie. Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku, miejscowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie), światłowstręt, nadżerka i zabarwienie rogówki, suchość oka, zbledniecie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, objawy ze strony górnych dróg oddechowych, objawy żołądkowo-jelitowe, osłabienie (astenia). Niezbyt często: kołatanie serca, arytmia (w tym bradykardia i tachykardia), suchość błony śluzowej nosa, depresja, uogólniona reakcja alergiczna. Rzadko: duszność. Bardzo rzadko: omdlenie, zapalenie tęczówki, zwężenie źrenicy, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bezsenność. Częstość nieznana: zapalenie tęczówki, reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, swędzenie, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych. U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata przytomności, letarg, senność, spadek ciśnienia tętniczego, obniżenie napięcia mięśniowego, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, depresja układu oddechowego i bezdech. W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2 do 7 lat, u których pomimo podawania β-adrenolityków kontrola jaskry nie była pełna, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła wysoka częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci nasilenie tego objawu było znaczne, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się wraz z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie niż wiek miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u dzieci z mc. <20 kg (63%) niż u pacjentów o mc. >20 kg (25%).

Luxfen - interakcje

Lek jest przeciwwskazany u pacjentów poddanych terapii z zastosowaniem inhibitorów MAO i pacjentów stosujących leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (tj. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i mianseryna). Mimo, że badania specyficznych interakcji lekowych  nie zostały przeprowadzone, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania gdy preparat jest stosowany z lekami hamującymi czynność OUN np.: alkoholem, barbituranami, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami uspokajającymi i znieczulającymi. Brak danych dotyczących stężenia krążących katecholamin po zastosowaniu preparatu. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt z krążenia amin, np.: chloropromazyny, metylfenidatu, rezerpiny. U niektórych pacjentów po zastosowaniu preparatu obserwowano klinicznie nieistotne obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leków obniżających ciśnienie tętnicze i (lub) glikozydów nasercowych równocześnie z brymonidyną. Zaleca się ostrożność na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki leków stosowanych ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), które mogą wchodzić w interakcję z α-adrenergicznymi agonistami lub zmieniać ich aktywność np. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (np. izoprenalina, prazosyna).

Luxfen - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, w odstępach ok. 12 h. Szczególne grupy pacjentów. Nie prowadzono badań dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem nastolatków (w wieku od 12 do 17 lat). Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci poniżej 12 rż. Stosowanie leku jest przeciwwskazane u noworodków i niemowląt (poniżej 2 rż.). Odnotowano występowanie ciężkich działań niepożądanych u noworodków. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci. Sposób podania. Bezpośrednio po zakropieniu leku zaleca się uciśnięcie przez 1 min woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego). W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 min przerwy między ich podaniem.

Luxfen - uwagi

Lek może wywoływać uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brymonidyna może prowadzić także do zaburzeń ostrości wzroku i (lub) zaburzeń widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub w ograniczonych warunkach oświetleniowych. Pacjent powinien poczekać aż powyższe symptomy ustąpią zanim podejmie się prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.


Podobne leki
Alphagan
Biprolast
Brymont
Oculobrim

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!