Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Xalatan

Spis treści

Reklama

Xalatan - skład

1 ml roztworu kropli do oczu zawiera 50 mikrogramów latanoprostu. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, jednowodny diwodorofosforan sodu, bezwodny wodorofosforan disodu.

Reklama

Xalatan - działanie

Analog prostaglandyny F2α, selektywny prostanoidowy agonista receptorów FP. Zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe poprzez zwiększenie odpływu cieczy wodnistej. Zwiększa odpływ naczyniówkowo-twardówkowy oraz zmniejsza opór odpływu. Lek nie wywiera znaczącego wpływu na wytwarzanie cieczy wodnistej, nie wywiera wpływu na barierę krew-ciecz wodnista. Zmniejszenie ciśnienia śródgałkowego występuje po ok. 3-4 h od podania preparatu, maksymalna skuteczność osiągana jest po 8-12 h, działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 h. Latanoprost jest nieaktywnym prolekiem, który dobrze wchłania się przez rogówkę, cała substancja czynna, która dostaje się do cieczy wodnistej hydrolizowana jest podczas przejścia przez rogówkę do aktywnego biologicznie kwasu latanoprostowego. Maksymalne stężenie leku w cieczy wodnistej występuje po ok. 2 h od podania. Dystrybuowany jest głównie w komorze przedniej, w spojówkach i powiekach, jedynie minimalne ilości docierają do komory tylnej oka. Lek praktycznie nie jest metabolizowany w oku. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie. T0,5 leku w surowicy wynosi 17 min. Nieaktywne metabolity wydalane są głównie z moczem.

Xalatan - wskazania

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych (w tym osób starszych) w celu obniżenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego. Wskazaniem do jego stosowania jest jaskra otwartego kąta oraz nadciśnienie wewnątrzgałkowe. Wskazaniem do stosowania produktu u dzieci i młodzieży jest zwiększone ciśnienie śródgałkowe oraz jaskra wieku dziecięcego.

Reklama

Xalatan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na latanoprost lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Xalatan - ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości zmiany zabarwienia tęczówki leczonego oka (leczenie jednego oka może prowadzić do trwałej heterochromii). Należy zachować ostrożność stosując preparat u pacjentów z jaskrą przewlekłą z zamkniętym kątem, jaskrą z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią, jaskrą barwnikową, jaskrą zapalną, jaskrą neowaskularną, w stanach zapalnych oka, z jaską wrodzoną lub z ostrym napadem jaskry z zamkniętym kątem - ograniczone doświadczenie kliniczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w okresie okołooperacyjnym po usunięciu zaćmy oraz u pacjentów z afakią, pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka lub u pacjentów z grupy ryzyka wystąpienia torbielowatej postaci obrzęku plamki żółtej (np.: retinopatia cukrzycowa i niedrożność żyły siatkówki). Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których wystąpiło w przeszłości opryszczkowe zapalenie rogówki. Należy unikać stosowania u pacjentów z obecnie występującym opryszczkowym zapaleniem rogówki oraz u pacjentów cierpiących na nawracające opryszczkowe zapalenie rogówki w szczególności związane ze stosowaniem analogów prostaglandyn. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze stwierdzonymi skłonnościami do występowania zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka. Istnieją ograniczone doświadczenia w zakresie stosowania kropli u pacjentów z astmą oskrzelową, chociaż zgłaszano wystąpienie przypadków zaostrzenia objawów astmy i (lub) duszności po wprowadzeniu leku do obrotu - należy zachować ostrożność w leczeniu tych pacjentów do czasu uzyskania wystarczających danych. Obserwowano zmianę zabarwienia skóry w okolicy okołooczodołowej, przy czym w większości przypadków objaw ten był zgłaszany przez pacjentów pochodzących z Japonii; dane doświadczalne wskazują, że zmiana zabarwienia skóry w okolicy oczodołowej nie była trwała i w niektórych przypadkach ustępowała w trakcie dalszego leczenia preparatem. Znamiona ani plamki obecne na tęczówce przed leczeniem nie ulegają zmianom w czasie terapii; w badaniach klinicznych nie obserwowano odkładania się pigmentu w siatce włókien kolagenowych w kącie przesączania lub innych miejscach komory przedniej oka. W oparciu o pięcioletnie doświadczenie kliniczne nie stwierdzono żadnych negatywnych następstw zwiększonej pigmentacji tęczówki. Leczenie preparatem może być kontynuowane w przypadku wystąpienia tego objawu. Pacjenci powinni być jednak regularnie badani i jeżeli stan kliniczny tego wymaga, należy przerwać leczenie. Latanoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs i włosów mieszkowych powieki leczonego oka i jego okolicy, a zmiany te obejmują wydłużenie, pogrubienie, zmianę zabarwienia i ilości rzęs lub włosów oraz nieprawidłowy kierunek wzrostu rzęs - zmiany te ustępują po zakończeniu terapii. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, powszechnie stosowany środek konserwujący w preparatach okulistycznych. Z powodu niewielkiej liczby danych nie ma różnic w profilu działań niepożądanych u dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. Zasadniczo jednak oczy dzieci wykazują silniejszą reakcję na bodźce niż oczy osób dorosłych. Podrażnienie może mieć wpływ na leczenie u dzieci. Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu, objawy zespołu suchego oka lub może wpływać na film łzowy i powierzchnię rogówki. Chlorek benzalkoniowy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzeniem rogówki. Pacjentów leczonych długotrwale należy kontrolować. Ze względu na fakt, że chlorek benzalkoniowy może być absorbowany przez soczewki kontaktowe, przed podaniem leku należy je zdjąć. Soczewki można nałożyć ponownie po upływie 15 min od podania kropli.

Reklama

Xalatan - ciąża

Preparatu nie należy stosować w ciąży. Latanoprost oraz jego metabolity mogą przenikać do mleka ludzkiego. Nie należy stosować leku u kobiet karmiących piersią lub należy przerwać karmienie. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono, aby latanoprost wywierał jakikolwiek wpływ na płodność samców lub samic.

Reklama

Xalatan - efekty uboczne

Bardzo często: zwiększenie pigmentacji tęczówki (najczęściej u osób z mieszanym zabarwieniem tęczówki np.: niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym) - u niektórych pacjentów zmiana może być trwała, łagodne do umiarkowanego przekrwienie spojówek, podrażnienie oka (uczucie pieczenia, chropowatości, swędzenia, kłucia, wrażenie obecności ciała obcego w oku), zmiany dotyczące rzęs i włosów pierwotnych na powiekach (wydłużenie, pogrubienie, ciemnienie i zwiększenie ilości; obserwowane w większości przypadków w populacji japońskiej). Często: punkcikowate zapalenie rogówki (w większości bezobjawowe), zapalenie powiek, ból oka, światłowstręt, zapalenie spojówek. Niezbyt często: ból glowy, zawroty głowy, obrzęk powiek, suchość oka, zapalenie rogówki, zaburzenia widzenia, obrzęk plamki (w tym torbielowaty obrzęk plamki), zapalenie błony naczyniowej oka, dławica piersiowa, kołatanie serca, astma, duszność, wysypka, ból mięśni, ból stawów, ból w klatce piersiowej. Rzadko: opryszczkowe zapalenie rogówki, zapalenie tęczówki, obrzęk rogówki, erozja rogówki, obrzęk oczodołowy, zmiany kierunku wyrastania rzęs, dwurzędowość rzęs, torbiel tęczówki, miejscowe reakcje skórne powiek, ciemnienie skóry powiek, pseudopemfigoid, zaostrzenie astmy, świąd. Bardzo rzadko: zmiany w obrębie oczodołów i powiek skutkujące pogłębieniem bruzdy powiekowej, niestabilna dławica piersiowa. U dzieci i młodzieży częściej w porównaniu z dorosłymi obserwowano zapalenie nosogardzieli i gorączkę. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki, stosujących krople do oczu zawierające fosforany, zgłaszano bardzo rzadko przypadki zwapnienia rogówki.

Xalatan - interakcje

Brak jednoznacznych danych dotyczących interakcji z innymi lekami. W trakcie jednoczesnego podania do oka dwóch analogów prostaglandyn raportowano paradoksalne przypadki zwiększenia ciśnienia wewnątrzgałkowego - nie należy stosować jednocześnie dwóch lub więcej prostaglandyn, ich analogów lub pochodnych. Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Xalatan - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): 1 kropla do chorego oka (oczu) raz na dobę, najlepiej wieczorem. Nie należy podawać preparatu częściej niż raz na dobę, ponieważ stwierdzono, że częstsze podawanie zmniejsza działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe. W przypadku pominięcia jednej dawki, należy kontynuować leczenie podając kolejną zaplanowaną dawkę. Dzieci i młodzież: można stosować ten sam schemat dawkowania co u osób dorosłych. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u noworodków urodzonych przed 36 tyg. ciąży. Dane na temat stosowania preparatu u dzieci <1 rż. są ograniczone. U dzieci w wieku od 0 do 3 lat z jaskrą pierwotną wrodzoną, leczenie chirurgiczne (np. trabekulotomia, goniotomia) pozostaje leczeniem pierwszoplanowym. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa długoterminowego stosowania leku u dzieci. Sposób podania. W celu ograniczenia wchłaniania substancji czynnej do krwioobiegu, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części kąta szpary powiekowej (punktowy ucisk) przez minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli. Przed podaniem kropli do oczu, należy wyjąć soczewki kontaktowe - soczewki mogą być założone po upływie 15 min. Jeżeli stosowany jest więcej niż jeden miejscowy preparat okulistyczny, należy je podać po co najmniej 5-min przerwie.

Xalatan - uwagi

Lek wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak w przypadku innych produktów do oczu, po zakropleniu kropli do oczu może wystąpić przemijający okres nieostrego widzenia. Do momentu ustąpienia tych objawów pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Travatan
Lumigan
Taflotan
Latanoprost Arrow

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!