Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – jaka pensja na L4?

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie – jak wpływa na wysokość pensji? Każdy pracownik ma prawo do czasowej niezdolności do pracy, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Możliwość skorzystania z tego prawa przysługuje każdemu, kto posiada ubezpieczenie chorobowe.
Uśmiechnięty lekarz
źródło:123RF

Spis treści

System ubezpieczeń społecznych obejmuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, a także ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, nazywane ubezpieczeniem chorobowym. Niezdolność do pracy nie pozbawia prawa do wypłaty świadczeń pieniężnych. Warto poznać zasady przyznawania i wyliczania wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

Chory pracownik ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego, które jest dokumentem potwierdzającym czasową niezdolność do pracy. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego i bieżące opłacanie z tego tytułu składki zdrowotnej. Problematykę zasiłku chorobowego szczegółowo reguluje Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15). 

Kto może uzyskać wynagrodzenie za zwolnienie lekarskie? Zgodnie z art.4 ust.1 ww. ustawy prawo do zasiłku chorobowego nabywa ubezpieczony, który:

 • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni,
 • podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego wlicza się poprzednie okresy tego ubezpieczenia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej. 

Wypłata na L4 w formie zasiłku chorobowego przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który jest niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. 

Pensja na zwolnieniu lekarskim

Kalkulator wynagrodzenia na zwolnieniu lekarskim to zasady obliczania wysokości wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w trakcie nieobecności w pracy. Przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30) określają świadczenie chorobowe i jego wysokość, jaka przysługuje w okresie czasowej niezdolności do pracy. 

Art. 92 Kodeksu pracy wskazuje, jakie zasady obowiązują w zakresie wypłaty wynagrodzenia w pierwszym etapie zwolnienia lekarskiego. Oto podstawowe założenia:

 • pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającejłącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Jest to czas, za który to pracodawca wypłaca swojemu pracownikowi wynagrodzenie w obniżonej wysokości (chyba że u danego pracodawcy obowiązują przepisy przewidująwyższe wynagrodzenie z tego tytułu),
   
 • powyższa zasada nie dotyczy w całości pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia. Ci pracownicy zachowują prawo do 80% wynagrodzenia wskutek choroby trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego,
   
 • za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w ciąży, w okresach wyżej wskazanych (33 dni lub 14 dni), pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
   
 • za czas niezdolności pracownika do pracy na skutek poddaniu się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów pracownik uzyskuje we wskazanych okresach (33 dni lub 14 dni) prawo do 100% wynagrodzenia. 

Podstawą do wyliczenia zasiłku chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczony jest zatrudniony krócej niż rok, co oznacza, iż podlega ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy, podstawą chorobowego jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.     

Wynagrodzenie dla pracownika w ciągu pierwszych 33 dni choroby (a 14 dni w przypadku pracownika po 50 roku życia) pracodawca oblicza według zasad, obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiary zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, łącznie z dniami wolnymi od pracy. Powyżej 33 dni zwolnienia (lub 15) świadczenie pieniężne jest wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie zasiłku chorobowego.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Jak wyliczyć „chorobowe” pracownika? Za czas niezdolności do pracy trwający łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, za czas trwający łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje już zasiłek chorobowy, wypłacany przez ZUS, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15). 

Zgodnie z art. 11 ww. ustawy kalkulator wynagrodzeń zwolnienia lekarskiego w części regulowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraźnie wskazuje, iż miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru składki, poza niżej wymienionymi wyjątkami:

 • miesięczny zasiłek chorobowy pracownika do 50 roku życia za okres pobytu w szpitalu wynosi 70% podstawy wymiaru składki,
   
 • miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika powyżej 50 roku życia, wynosi 80% podstawy wymiaru,
   
 • miesięczny zasiłek chorobowy za okres ciąży, powstały w przypadku konieczności poddania się niezbędnym badaniom lekarskim dla kandydatów na dawców komórek, narządów i tkanek oraz powstały na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy wynosi 100% wymiaru podstawy składki.

Możliwość pobierania zasiłku chorobowego jest jednak ograniczona czasowo. Art. 8 ww. ustawy wyraźnie określa, iż to świadczenie przysługuje przez okres trwania niezdolności do wykonywania pracy nie dłużej niż przez 182 dni, a w przypadku ciąży lub gruźlicy – nie dłużej niż przez 270 dni. 

Pracownicy często zastanawiają się, jaka jest zależność pomiędzy podwyżką wynagrodzenia a zwolnieniem lekarskim. Wysokość zasiłku chorobowego, który należy się pracownikowi w trakcie zwolnienia lekarskiego jest uzależniona od wynagrodzenia sprzed miesiąca powstania niezdolności do pracy (art. 36 ust.1 ww. ustawy). W praktyce oznacza to, iż podwyżka wynagrodzenia w czasie niezdolności do pracy nie ma wpływu na wysokość zasiłku chorobowego. 

Czytaj też:

Bibliografia

 • 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15),
 • 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DZ.U.2020.1320 z dnia 2020.07.30),
 • 3. www.zus.pl

Oceń artykuł

(liczba ocen 2)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij