Znajdź lek

Cordarone

Spis treści

Działanie

Lek przeciwarytmiczny klasy III, przedłużający czas trwania potencjału czynnościowego i okres refrakcji w komórkach mięśnia sercowego. Działa α i β adrenolitycznie, zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen i zwiększa pojemność minutową serca. Po podaniu dożylnym maksymalne działanie we krwi występuje po ok. 15 min i utrzymuje się przez 4 h. W 97% wiąże się z białkami osocza. Metabolizowany głównie w wątrobie, wydalany z kałem, w niewielkiej ilości z moczem. T0,5 po podaniu 400 mg amiodaronu w szybkim wstrzyknięciu dożylnym wynosi 11 h. Przechodzi przez barierę krew-łożysko i do mleka matki.

Wskazania

Amiodaron podaje się dożylnie w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie szybkiego działania leku lub gdy podawanie doustne nie jest możliwe. Leczenie groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca: zaburzenia rytmu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a; migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe: częstoskurcz nadkomorowy i węzłowy, gdy inne leki nie mogą być zastosowane; komorowe zaburzenia rytmu (częstoskurcz komorowy, migotanie komór), gdy inne leki przeciwarytmiczne są nieskuteczne.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na jod, amiodaron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Bradykardia zatokowa, blok zatokowo-przedsionkowy i zespół chorego węzła zatokowego, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca (ryzyko zahamowania czynności węzła). Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem. Blok dwu-lub trójwiązkowy, z wyjątkiem osób z wszczepionym stymulatorem serca lub założonym tymczasowym układem stymulacyjnym. Podawanie innych leków, które mogą wywoływać zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes. Choroby tarczycy. Zapaść naczyniowa, ciężkie niedociśnienie tętnicze. Ciężka niewydolność układu oddechowego. Kardiomiopatia zastoinowa. Niewydolność serca. Ciąża i okres karmienia piersią. Noworodki, niemowlęta i dzieci w wieku do 3 lat.