Znajdź lek

Hygroton

Spis treści

Działanie

Diuretyk tiazydopodobny o długim czasie działania. Działa głównie na dystalny kanalik nerkowy (wstępująca pętla nefronu), hamując wchłanianie zwrotne NaCl (przez hamowanie kotransportera jonów Na+ i Cl) oraz sprzyjając wchłanianiu zwrotnemu Ca2+ (mechanizm nieznany). Zwiększony transport Na+ i wody do części korowej cewki zbiorczej i (lub) zwiększona szybkość przepływu prowadzą do zwiększonego wydzielania i wydalania jonów K+ i H+. Diureza wywołana tiazydowymi lekami moczopędnymi początkowo prowadzi do zmniejszenia objętości osocza, pojemności minutowej serca i ciśnienia tętniczego krwi. Istnieje możliwość aktywacji układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA). Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi ok. 64%. Cmax występuje po ok. 8-12 h. Tylko mała frakcja chlortalidonu we krwi pozostaje wolna, co wynika z ekstensywnego gromadzenia się leku w erytrocytach oraz wiązania się leku z białkami osocza. Chlortalidon wykazuje duże powinowactwo do anhydrazy węglanowej erytrocytów. W ok. 76% wiąże się z białkami osocza. Przenika przez barierę łożyska i jest wydzielany do mleka matki. Metabolizm i wątrobowe wydalanie do żółci stanowią niewielki stopień eliminacji. Chlortalidon jest wydalany przeważnie w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi średnio 50 h.

Wskazania

Nadciśnienie tętnicze: monoterapia lub w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi. Łagodna do umiarkowanej, przewlekła, stabilna niewydolność serca (II lub III wg NYHA). Obrzęki swoistego pochodzenia: w następstwie niewydolności krążenia; wodobrzusze spowodowane marskością wątroby u pacjentów stabilnych pod ścisłą kontrolą; obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego. Nerkowa moczówka prosta.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlortalidon i inne pochodne sulfonamidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Bezmocz, ciężka niewydolność nerek (CCr <30 ml/min). Ciężka niewydolność wątroby. Oporna na leczenie hipokaliemia lub stany prowadzące do nasilenia utraty potasu; hiponatremia i hiperkalcemia. Objawowa hiperurykemia (skaza moczanowa lub obecność złogów kwasu moczowego w wywiadzie). Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży. Jednoczesne stosowanie preparatów litu. Nieleczona choroba Adisona.