ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Nalgesin Mini

Spis treści

Reklama

Nalgesin Mini - skład

1 tabl. powl. zawiera 220 mg naproksenu sodowego, co odpowiada 200 mg naproksenu.

Reklama

Nalgesin Mini - działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn. Po podaniu doustnym naproksen sodowy ulega hydrolizie w kwaśnym soku żołądkowym. Po uwolnieniu mikrocząsteczki naproksenu są szybko rozpuszczane w jelicie cienkim. Powoduje to szybsze i całkowite wchłanianie naproksenu; dlatego też efektywne przeciwbólowo stężenie w osoczu osiągane jest w krótszym czasie. Maksymalne stężenie naproksenu w osoczu osiągane jest po upływie ok. 1 h od podania. Pokarm zmniejsza szybkość wchłaniania, jednak nie ogranicza jego zakresu. Działanie przeciwbólowe utrzymuje się do 12 h. Stan stacjonarny osiągany jest po podaniu do 5 dawek, tj. w ciągu 2–3 dni. Ok. 70% substancji czynnej ulega wydaleniu w postaci niezmienionej metabolicznie; 60% związane jest z kwasem glukuronowym lub z innymi substancjami sprzęgającymi. Pozostałe 30% naproksenu metabolizowane jest do nieaktywnego 6-demetylonaproksenu. Ok. 95% naproksenu wydalane jest w moczu, a 5% w kale. Biologiczny T0,5 wynosi 12-15 h.

Reklama

Nalgesin Mini - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe dolegliwości bólowych o małym i umiarkowanym nasileniu, takich jak: ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie, bóle stawowe, bóle mięśniowe, u dorosłych i dzieci powyżej 16 lat.

Reklama

Nalgesin Mini - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Skurcz oskrzeli w wywiadzie, astma, polipy w nosie, zapalenie błony śluzowej nosa, pokrzywka, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne związane ze stosowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Ciężka niewydolność serca. Ostatni trymestr ciąży. Krwawienie naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienia. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Reklama

Nalgesin Mini - ostrzeżenia

Przyjmowanie leku w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów COX-2. Naproksen sodowy hamuje agregację płytek krwi i może wydłużyć czas krwawienia. Pacjenci, u których stwierdzono zaburzenia krzepnięcia lub którzy otrzymują leki wpływające na krzepnięcie krwi powinni być dokładnie obserwowani podczas przyjmowania leku. Należy monitorować parametry nerek i wątroby podczas leczenia, szczególnie u osób podeszłym wieku, u pacjentów z przewlekłą zastoinową niewydolnością serca lub przewlekłą niewydolnością nerek oraz u pacjentów w trakcie leczenia moczopędnego. U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane po podaniu NLPZ, w szczególności krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, które mogą prowadzić do zgonu. W trakcie stosowania NLPZ istnieje ryzyko wystąpienia krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego; ryzyko to wzrasta wraz z większymi dawkami NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, szczególnie jeśli było ono powikłane krwotokiem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku. U pacjentów tych leczenie należy rozpoczynać od najmniejszej dostępnej dawki. U tych pacjentów oraz u pacjentów wymagających skojarzonego stosowania małych dawek aspiryny lub innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia reakcji układu pokarmowego należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Pacjentom, u których występowało działanie toksyczne dotyczące przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osobom w podeszłym wieku, zaleca się zgłaszanie wszelkich niepokojących objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), w szczególności w początkowych etapach leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki zwiększające ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, np. aspiryna. Jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, lek należy odstawić. Należy zachować ostrożność podczas stosowania NLPZ u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ ich stan może ulec pogorszeniu. Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca, gdyż w związku z leczeniem NLPZ opisywano zatrzymywanie płynów, nadciśnienie tętnicze oraz obrzęki. Przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach przez długi okres) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka incydentów zakrzepowych tętnic (np. zawał serca lub udar). Mimo, że z danych wynika, iż przyjmowanie naproksenu (w dawce dobowej 1000 mg) może być związane z małym ryzykiem, jednak całkowicie ryzyka tego nie można wykluczyć. Nie ma wystarczających danych pozwalających na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków odnośnie wpływu małych dawek naproksenu 600 mg/dobę na ryzyko powstawania zakrzepów. Ze względu na ryzyko ciężkich reakcji skórnych należy zaprzestać stosowania naproksenu po wystąpieniu wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości. Preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U osób z przewlekłą alkoholową chorobą wątroby oraz z innymi postaciami marskości należy stosować najmniejsze skuteczne dawki leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy kontrolować klirens kreatyniny podczas leczenia. Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat, ponieważ nie jest możliwe dawkowanie w oparciu o wagę ciała. Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabl., a więc można powiedzieć, że zasadniczo „nie zawiera sodu”.

Reklama

Nalgesin Mini - ciąża

W I i II trymestrze ciąży nie należy stosować naproksenu sodowego, o ile nie jest to wyraźnie konieczne. Jeśli lek stosowany jest u kobiety planującej ciążę lub w I bądź II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy możliwy okres. Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i (lub) rozwój embrionalny lub płodowy. Dane epidemiologiczne sugerują zwiększenie częstości poronień, wad serca i wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z wartości poniżej 1% do ok. 1,5%. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Lek jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży podanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na: możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne ujawniające się nawet po bardzo małych dawkach; zahamowanie skurczów macicy, skutkujące opóźnionym lub wydłużonym porodem. Nie zaleca się stosowania preparatu podczas karmienia piersią. Leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Reklama

Nalgesin Mini - efekty uboczne

Często: ból i zawroty głowy, senność, nudności, niestrawność, zgaga, wymioty, ból żołądka, wzdęcie z oddawaniem gazów, ból brzucha. Niezby często: reakcje alergiczne (w tym obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy), zaburzenia snu, pobudzenie, zaburzenia widzenia, szumy uszne, zaburzenia słuchu, siniaki, biegunka, zaparcia, wysypki skórne, świąd, zaburzenia czynności nerek, dreszcze, obrzęki obwodowe. Rzadko: choroba wrzodowa, perforacja przewodu pokarmowego, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawe wymioty, smoliste stolce, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, ostre zapalenie jelita grubego, postęp Choroby Crohna, nadwrażliwość na światło, łysienie, wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Bardzo rzadko: granulocytopenia, trombocytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, reakcje przypominające zapalenie opon mózgowych, tachykardia, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca, duszność, astma, zapalenie jelita grubego, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, żółtaczka, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby. Częstość nieznana: zapalenie błony śluzowej żołądka. Przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i w leczeniu długotrwałym) może być związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy tętniczej (np. zawał serca lub udar).

Nalgesin Mini - interakcje

Nie zaleca się stosowania preparatu z: lekami przeciwzakrzepowymi takimi jak warfaryna (NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych); lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); lekami z grupy NLPZ (zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego); litem (może zwiększyć się stężenie litu - podczas jednoczesnego stosowania należy kontrolować stężenie litu w osoczu i dostosować odpowiednio dawkę). Kliniczne dane farmakodynamiczne wskazują, że jednoczesne (w tym samym dniu) przyjmowanie naproksenu przez okres dłuższy niż jeden dzień, osłabia wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na aktywność płytek krwi, co może trwać do kilku dni po zaprzestaniu stosowania naproksenu - znaczenie kliniczne tego działania nie jest znane. Jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej NLPZ (w tym inhibitorów COX-2) zwiększa ryzyko uszkodzenia układu pokarmowego. NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Powyższe interakcje należy mieć na uwadze u pacjentów stosujących naproksen równocześnie z inhibitorami ACE oraz antagonistami receptora angiotensyny II. Takie połączenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz monitorować czynność nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w trakcie trwania terapii. Równoczesne stosowanie naproksenu sodowego i zydowudyny zwiększa stężenie zydowudyny w osoczu i może zwiększać toksyczność hematologiczną. Naproksen sodowy może zmniejszać natriuretyczne działanie furosemidu. Naproksen sodowy niemal całkowicie wiąże się z białkami osocza, toteż należy zachować ostrożność podczas równoczesnego stosowania pochodnych hydantoiny lub pochodnych sulfonylomocznika, ponieważ leki te również wiążą się z białkami osocza. Pacjenci przyjmujący jednocześnie naproksen i hydantoinę, sulfonamidy lub pochodne sulfonylomocznika, powinni być w razie potrzeby obserwowani pod kątem dostosowania dawki. Naproksen sodowy zmniejsza kanalikową sekrecję metotreksatu - działanie toksyczne metotreksatu może zwiększać się podczas równoczesnego podawania obu leków. Podczas równoczesnego stosowania probenecydu biologiczny T0,5 naproksenu sodowego ulega wydłużeniu, a jego stężenie w osoczu wzrasta. Równoczesne stosowanie cyklosporyny może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek. Pokarm może opóźniać wchłanianie naproksenu sodowego. Spożywanie alkoholu może zwiększyć ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, związanego ze stosowaniem NLPZ.

Nalgesin Mini - dawkowanie

Doustnie.  Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat z mc. powyżej 50 kg: zalecana dawka to 1 tabl. powl. co 8-12 h. Zamiennie można stosować dawkę 2 tabl. powl., a następnie, w razie konieczności, 1 tabl. po 8–12 h. Maksymalna dawka dobowa to 3 tabl. Czas trwania leczenia wynosi 7 dni. Jeżeli ból nie ustępuje lub występują nowe objawy, pacjent powinien zgłosić się do lekarza. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku maksymalna dawka to 2 tabl. powl. na dobę, w dwóch dawkach podzielonych. U pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność i stosować najmniejszą możliwą dawkę w jak najkrótszym czasie leczenia. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek maksymalna dawka to 2 tabl. powl. na dobę, w dwóch dawkach podzielonych. U pacjentów z Ccr powyżej 30 ml/min wymagane jest zmniejszenie dawki w celu uniknięcia kumulacji metabolitów. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z Ccr poniżej 30 ml/min. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby maksymalna dawka to 2 tabl. powl. na dobę, w dwóch dawkach podzielonych. U tych pacjentów konieczne jest zmniejszenie dawki z powodu ryzyka przedawkowania. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 16 lat, ponieważ nie jest możliwe dawkowanie w oparciu o wagę ciała. Sposób podania. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, w trakcie lub po posiłkach. Pacjenci o wrażliwym żołądku powinni zażywać tabletki podczas posiłków.

Nalgesin Mini - uwagi

Sugeruje się, że podawanie naproksenu sodowego należy przerwać 48 h przed wykonaniem badania czynności nadnerczy, ponieważ naproksen może zaburzać wyniki niektórych testów na oznaczenie steroidów 17-ketogennych. Naproksen sodowy może również zaburzać niektóre oznaczenia kwasu 5-hydroksyindolooctowego w moczu. Lek nie ma wpływu lub ma nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy, senności, zmęczenia lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Anapran
Bi-Profenid
Febrofen
Flugalin

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!