Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Prazolacid

Spis treści

Reklama

Prazolacid - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu.

Reklama

Prazolacid - działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego. Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie (w sposób odwracalny) zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 2- 2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%, pokarm nie zmniejsza biodostępności, może jedynie opóźnić wchłanianie leku. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 wynosi około 1,5 h.

Reklama

Prazolacid - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Reklama

Prazolacid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Prazolacid - ostrzeżenia

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych we krwi, zwłaszcza jeśli pantoprazol jest stosowany długotrwale. Gdy wystąpi zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, pantoprazol należy odstawić. Należy rozważyć dalsze badania w przypadku pacjentów, którzy przebyli chorobę wrzodowa żołądka lub zabieg chirurgiczny w obrębie przewodu pokarmowego, u których objawy choroby utrzymują się dłużej niż 4 tyg. pomimo odpowiedniego leczenia, pacjentów z żółtaczką, zaburzeniami czynności lub chorobami wątroby, pacjentów z innymi ciężkimi chorobami wpływającymi na ogólne samopoczucie, lub osób w wieku powyżej 55 lat, u których wystąpiły nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczasowych objawów. U pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby wrzodowej żołądka, jak również w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów (np. znacznego, niezamierzonego zmniejszenia masy ciała, nawracających wymiotów, trudności w połykaniu, krwawych wymiotów lub smolistych stolców, niedokrwistości) należy wykluczyć nowotworowe podłoże choroby, gdyż leczenie pantoprazolem może łagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźniać jej rozpoznanie. W przypadku leczenia skojarzonego, należy zapoznać się z odpowiednimi ChPL leków stosowanych w skojarzeniu. U pacjentów nie należy stosować jednocześnie innych inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów receptorów histaminowych H2. Leczenie pantoprazolem może powodować nieznaczne zwiększenie ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego takimi bakteriami, jak Salmonella spp., Campylobacter spp. i C. difficile. Inhibitory pompy protonowej, stosowane w dużych dawkach i przez długi okres, mogą zwiększyć ogólne ryzyko złamań o 10-40%; pacjentom zagrożonym osteoporozą należy zapewnić opiekę zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi, a także podawać odpowiednie ilości witaminy D i wapnia. Nie jest zalecane stosowanie pantoprazolu z atazanawirem (zmniejszenie ekspozycji na atazanawir). W przypadku wystąpienia zmian skórnych, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, należy rozważyć odstawienie pantoprazolu (możliwość podostrej postaci skórnej tocznia rumieniowatego SCLE; wystąpienie SCLE w wyniku wcześniejszego leczenia IPP może zwiększyć ryzyko SCLE w wyniku leczenia innymi IPP).

Reklama

Prazolacid - ciąża

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Stwierdzono przenikanie pantoprazolu do mleka kobiet. Dlatego też, decyzję czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać stosowanie leku należy podjąć biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia pantoprazolem.

Reklama

Prazolacid - efekty uboczne

Niezbyt często: zaburzenia snu, ból głowy, zawroty głowy; biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu; wysypka skórna, rumień, wykwity skórne, świąd; osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa; osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie. Rzadko: agranulocytoza; nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny); hiperlipidemia i zwiększone stężenie lipidów, zmiana masy ciała; depresja (i pogorszenie stanu psychicznego); zaburzenia smaku; zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie; pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; bóle stawów, bóle mięśni; podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe; zwiększenie stężenia bilirubiny. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia; dezorientacja (i pogorszenie stanu psychicznego). Nieznana: śródmiąższowe zapalenie nerek; zespół Stevensa-Johnsona, toksyczno-rozpływna martwica naskórka, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, podostra postać skórna tocznia rumieniowatego; hiponatremia, hipokalcemia połączona z hipomagnezemią, hipokaliemia; uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby; omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), parestezje.

Prazolacid - interakcje

Lek może zmniejszać wchłanianie substancji czynnych, których biodostępność zależy od pH w żołądku (np. ketokonazolu). Jednoczesne stosowanie z atazanawirem nie jest zalecane, ze względu na istotne zmniejszenie biodostępności atazanawiru. Nie zaleca się podawania atazanawiru jednocześnie z inhibitorami pompy protonowej. Jeżeli takie leczenie skojarzone jest konieczne, zaleca się prowadzenie dokładnej kontroli klinicznej (np. wiremia) wraz ze zwiększeniem dawki atazanawiru do 400 mg podawanego ze 100 mg rytonawiru. Nie należy przekraczać dawki 20 mg pantoprazolu na dobę. Nie można wykluczyć interakcji pantoprazolu z innymi substancjami, które są metabolizowane przy udziale enzymatycznego układu cytochromu P-450. Podczas jednoczesnego stosowania pochodnych kumaryny (np. fenprokumonu lub warfaryny) zaleca się kontrolę czasu protrombinowego po rozpoczęciu, zakończeniu i podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy, należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono żadnych klinicznie istotnych interakcji w specyficznych testach przeprowadzonych dla: karbamazepiny, kofeiny, diazepamu, diklofenaku, digoksyny, etanolu, glibenklamidu, metoprololu, naproksenu, nifedypiny, fenytoiny, piroksykamu, teofiliny i doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających lewonorgestrel i etynyloestradiol. Nie stwierdzono żadnych interakcji z środkami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Prazolacid - dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Zalecana dawka wynosi 20 mg raz na dobę. W celu złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tyg. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią ciągu 2 tygodni leczenia. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na ograniczoną liczbę danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Sposób podania. Tabl. nie należy żuć ani rozgryzać. Należy je przyjmować przed posiłkiem połykając w całości i popijając wodą.

Prazolacid - uwagi

Nie należy stosować leku jeśli u pacjenta ma zostać wykonana endoskopia lub oddechowy test urazowy. Jeśli podczas leczenia wystąpią zawroty głowy i zaburzenia widzenia, pacjenci nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Controloc
Gasec-20 Gastrocaps
Helicid
Lanzul

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!