Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Contracid

Spis treści

Reklama

Contracid - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg lub 40 mg pantoprazolu.

Reklama

Contracid - działanie

Pantoprazol za pośrednictwem specyficznego wpływu na pompę protonową w komórkach okładzinowych hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Ulega przekształceniu do postaci czynnej w środowisku kwaśnym, w świetle kanalików komórek okładzinowych, w których hamuje aktywność H+/K+ - ATP-azy, czyli końcowy etap wytwarzania kwasu solnego w żołądku. Leczenie pantoprazolem prowadzi do zmniejszenia kwasowości treści żołądkowej oraz zwiększenia wydzielania gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwasowości. Lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Tmax = 2-2,5 h. T0,5=1 h. Wiąże się z białkami osocza w 98%. Substancja jest metabolizowana prawie wyłącznie w wątrobie. Metabolity wydalane są przede wszystkim przez nerki z moczem (około 80%), reszta wydalana jest z kałem. Głównym metabolitem zarówno w surowicy, jak i w moczu jest demetylopantoprazol, który jest sprzęgany z siarczanem.

Reklama

Contracid - wskazania

Tabl. dojelitowe 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat. Objawowa postać choroby refluksowej przełyku. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Dorośli. Zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka, wymagających długotrwałego stosowania NLPZ. Tabl. dojelitowe 40 mg. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat. Refluksowe zapalenie przełyku. Dorośli. Eradykacja Helicobacterpylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów z chorobą wrzodową wywołaną przez H. pylori. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy. Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Reklama

Contracid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Reklama

Contracid - ostrzeżenia

W trakcie leczenia pantoprazolem, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych. W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych należy przerwać stosowanie. Stosowanie preparatu w zapobieganiu powstawania wrzodów żołądkowo-dwunastniczych wywołanych przyjmowaniem nieselektywnych NLPZ, powinno ograniczać się do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia lekami z grupy NLPZ i u których występuje większe ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego. Zwiększone ryzyko powinno być oszacowane zgodnie z indywidualnymi czynnikami ryzyka, np. zaawansowany wiek >65 lat, stwierdzona w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Długotrwałe przyjmowanie pantoprazolu może powodować hipomagnezemię. U pacjentów mających przyjmować lek przez dłuższy czas, oraz u pacjentów przyjmujących równocześnie leki takie jak digoksyna lub inne leki, które mogą powodować hipomagnezemię (np. diuretyki), należy rozważyć badanie stężenia magnezu przed rozpoczęciem terapii, jak i okresowo w jej trakcie. Pantoprazol może zmniejszać wchłanianie witaminy B12, co spowodowane jest niedoborem kwasu solnego w soku żołądkowym lub jego bezkwaśnością. Należy to uwzględnić w trakcie długotrwałego leczenia pacjentów z niedoborem witaminy B12 oraz obciążonych czynnikami ryzyka zaburzonego jej wchłaniania lub jeśli wystąpią objawy kliniczne. IPP, szczególnie stosowane w dużych dawkach oraz w długotrwałej terapii (powyżej 1 roku), mogą zwiększać (o 10-40%) ryzyko występowania złamań kości biodrowej, kości nadgarstka i kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u pacjentów z innymi rozpoznanymi czynnikami ryzyka. Pacjenci z ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinni otrzymać opiekę zgodnie z obecnymi wytycznymi klinicznymi oraz powinni przyjmować odpowiednią dawkę witaminy D i wapnia. Stosowanie IPP jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE (podostra postać skórna tocznia rumieniowatego). Jeśli pojawią się zmiany skórne, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie promieni słonecznych, z jednoczesnym bólem stawów, pacjent powinien niezwłocznie poszukać pomocy medycznej, a lekarz powinien rozważyć możliwość przerwania stosowania preparatu.

Reklama

Contracid - ciąża

Umiarkowana ilość danych u kobiet w ciąży (pomiędzy 300-1000 kobiet w ciąży) nie wskazuje, aby preparat powodował wady rozwojowe lub działał toksycznie na płód i noworodka. W badania na zwierzętach stwierdzono szkodliwy wpływ na reprodukcję. Dla bezpieczeństwa zaleca się unikanie stosowania w trakcie ciąży. Brak jest wystarczających danych dotyczących przenikania pantoprazolu do mleka ludzkiego jednak istnieją doniesienia o takim przenikaniu. Dlatego też, należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać/wstrzymać się od stosowania preparatu biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono zaburzenia płodności po podaniu pantoprazolu.

Reklama

Contracid - efekty uboczne

Często: polipy dna żołądka (łagodne). Niezbyt często: zaburzenia snu, ból i zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość w jamie ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-GT), wysypka skórna, wyprysk, wykwity skórne, świąd, złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko: agranulocytoza, nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym), hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiany masy ciała, depresja (i wszystkie agrawacje), zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, bóle stawów i mięśni, ginekomastia, podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, dezorientacja (i wszystkie agrawacje). Ponadto z częstością nieznaną: hiponatremia, hipomagnezemia, hipokalcemia, hipokaliemia, omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów predysponowanych, jak również nasilenie tych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), parestezje, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, uszkodzenia komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, podostra postać skórna tocznia rumieniowatego, skurcze mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek (z możliwością pogorszenia czynności nerek do niewydolności nerek). Zmniejszona kwaśność soku żołądkowego spowodowana stosowaniem leku, może prowadzić do nieco zwiększonego ryzyka zakażeń przewodu pokarmowego bakteriami Salmonella i Campylobacter.

Contracid - interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego podawania pantoprazolu z inhibitorami proteazy wirusa HIV, których wchłanianie zależy od kwaśnego pH w żołądku, takimi jak atazanawir gdyż może to znacząco zmniejszyć ich biodostępność. Jeśli konieczne jest jednoczesne podanie inhibitorów proteazy wirusa HIV z IPP zaleca się ścisłe monitorowanie stanu klinicznego pacjenta (np. miano wirusa). Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg pantoprazolu na dobę. Może być konieczne dostosowanie dawki inhibitora proteazy wirusa HIV. Lek może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależna jest od wartości pH (np. ketokonazol, itrakonazol, erlotynib). Nie stwierdzono występowania interakcji pomiędzy pantoprazolem a fenprokumonem lub warfaryną. Jednakże po wprowadzeniu produktu do obrotu w pojedynczych przypadkach zaobserwowano zmiany wartości INR. Dlatego też, u pacjentów leczonych lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny zaleca się kontrolę czasu protrombinowego / INR po rozpoczęciu, zakończeniu lub podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem cytochromu P450 - nie można wykluczyć jego interakcji z innymi lekami lub substancjami, które są metabolizowane z udziałem tego cytochromu. Nie stwierdzono jednak żadnych istotnych klinicznie reakcji w specyficznych testach przeprowadzonych z wieloma lekami, takimi jak karbamazepina, kofeina, diazepam, diklofenak, digoksyna, etanol, glibenklamid, metoprolol, naproksen, nifedipina, fenytoina, piroksykam, teofilina i doustne środki antykoncepcyjne. Brak interakcji z lekami zobojętniającymi oraz antybiotykami (klarytromycyną, metronidazolem, amoksycyliną). Inhibitory cytochromu CYP2C19 takie jak fluwoksamina mogą zwiększać ekspozycję ogólnoustrojową na pantoprazol. Należy rozważyć zmniejszenie dawki u pacjentów leczonych długotrwale dużymi dawkami pantoprazolu lub u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Induktory enzymów cytochromu CYP2C19 i CYP3A4, takie jak ryfampicyna lub ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) mogą zmniejszać w osoczu stężenie IPP, metabolizowanych przez te układy enzymatyczne.

Contracid - dawkowanie

Doustnie. Tabl. 20 mg. Dorośli i młodzież w wieku >12 rż. Objawowa postać choroby refluksowej: 1 tabl. dojelitowa 20 mg na dobę. Leczenie trwa najczęściej 2-4 tygodnie. Jeśli działanie nie jest wystarczające, lek należy stosować przez kolejne 4 tygodnie. Po ustąpieniu objawów, objawy nawracające można kontrolować stosując 20 mg raz na dobę w razie potrzeby ("na żądanie"). W przypadku niemożności opanowania objawów przy dawkowaniu w razie potrzeby można rozważyć ponowne stosowanie produktu w sposób ciągły. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: zalecana dawka podtrzymująca wynosi 20 mg na dobę i może zostać zwiększona do 40 mg pantoprazolu na dobę przy nawrocie objawów. Po wyleczeniu nawrotu choroby, dawkowanie może być ponownie zmniejszone do 20 mg. Dorośli. Zapobieganie wrzodom żołądkowo-dwunastniczym wywołanym przez nieselektywne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) u pacjentów z grupy ryzyka, u których wymagana jest kontynuacja leczenia lekami z grupy NLPZ: 1 tabletka dojelitowa 20 mg na dobę. Dzieci i młodzież. Lek 20 mg nie jest zalecany do stosowania u dzieci <12 lat, ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby nie należy przekraczać 20 mg na dobę. Tabl. 40 mg. Dorośli i młodzież w wieku >12 rż. Refluksowe zapalenie przełyku: 1 tabl. dojelitowa 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona. Lek zazwyczaj należy stosować przez 4-8 tyg. Dorośli. Leczenie choroby wrzodowej dwunastnicy i żołądka: 1 tabl. dojelitowa 40 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawka może być podwojona. Lek zazwyczaj należy stosować przez 2-4 tyg. w chorobie wrzodowej dwunastnicy i 4 -8 tyg. w chorobie wrzodowej żołądka. Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem soku solnego: leczenie należy rozpocząć od dawki dobowej wynoszącej 80 mg (2 tabl. 40 mg). Następnie, jeśli konieczne, dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednio do wyników badań wydzielania soku żołądkowego. Dawki dobowe większe niż 80 mg należy podawać w 2 dawkach dzielonych, 2 razy na dobę. Możliwe jest okresowe zwiększenie dawki pantoprazolu powyżej 160 mg na dobę, ale nie powinna być ona stosowana dłużej, niż to konieczne do uzyskania odpowiedniego hamowania wydzielania kwasu. Czas trwania leczenia zespołu nie jest ograniczony i powinien być dostosowany do stanu klinicznego. Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z dwoma odpowiednimi antybiotykam: zalecana dawka wynosi 40 mg 2 razy na dobę w skojarzeniu według poniższych schematów: a) amoksycylina 1 g 2 razy na dobę + klarytromycyna 500 mg 2 razy na dobę, b) klarytromycyna 250-500 mg 2 razy na dobę + metronidazol 400-500 mg (lub 500 mg tynidazolu) 2 razy na dobę, c) amoksycylina 1 g 2 razy na dobę + metronidazol 400-500 mg (lub 500 mg tynidazolu) 2 razy na dobę. Drugą tabletkę 40 mg należy zażyć 1 h przed wieczornym posiłkiem. Leczenie skojarzone prowadzone jest zwykle przez 7 dni i może być przedłużone o kolejne 7 dni, do całkowitego czasu leczenia do 2 tygodni. Jeżeli w celu zapewnienia całkowitego wyleczenia owrzodzeń wskazane jest dalsze leczenie pantoprazolem, należy rozważyć zastosowanie dawkowania zalecanego w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Dzieci i młodzież. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci <12 lat, ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej. Szczególne grupy pacjentów. Tabletek 40 mg nie należy stosować w leczeniu skojarzonym w celu eradykacji H. pylori u pacjentów z umiarkowaną i ciężką niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek, ponieważ obecnie brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w leczeniu skojarzonym w tych grupach pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Sposób podania. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać, należy je przyjmować 1h przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą.

Contracid - uwagi

Należy przerwać leczenie pantoprazolem na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA, gdyż zwiększone stężenie CgA, wywołane zmniejszoną kwaśnością soku żołądkowego, może wpływać na diagnostykę guzów neuroendokrynnych; jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć chorobę nowotworową przełyku lub żołądka, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby nowotworowej i opóźnić jej diagnozę. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.


Podobne leki
Controloc
Gasec-20 Gastrocaps
Helicid
Lanzul

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!