Galpent

Reklama

Działanie

Lek z grupy organicznych azotanów. Tetraazotan pentaerytrytylu jest prolekiem. Mechanizm działania związany jest z uwalnianiem wolnego rodnika tlenku azotu NO, przede wszystkim w komórkach mięśni gładkich naczyń, śródbłonka naczyniowego i płytkach krwi. Azotany zmniejszają zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, rozszerzają naczynia, najsilniej w obrębie pojemnościowego układu żylnego, dużych tętnic wieńcowych podwsierdziowych i arterioli powyżej 100 µm. Pozwala to na redystrybucję krwi do krążenia obocznego strefy niedokrwionej i poprawę ukrwienia w obszarze podwsierdziowym, zapobieganie skurczom i usuwanie skurczów tętnic wieńcowych spontanicznych oraz występujących w ekscentrycznych zwężeniach tętnic. Po podaniu doustnym tetraazotan pentaerytrytylu ulega metabolizmowi do triazotanu pentaerytrytylu, który wchłania się w 60-70%.
Triazotan pentaerytrytylu ulega w czasie pierwszego przejścia przez wątrobę i w krwinkach czerwonych przemianie do dwu- i monoazotanowych pochodnych, które częściowo po sprzęgnięciu z kwasem glikuronowym są wydalane z żółcią do jelit. W jelitach następuje odszczepienie kwasu glukuronowego, a wolne pochodne podlegają wchłanianiu jelitowemu, wydłużając aktywność farmakologiczną leku. Pokarm zmniejsza absorpcję leku. Początek działania następuje w ciągu 20-60 min i utrzymuje się ok. 12 h. Metabolity wydalane są głównie z moczem. Po jednorazowym podaniu doustnym 100 mg triazotanu pentaerytrytylu T0,5 wynosi 10 min.

Wskazania

Stabilna choroba niedokrwienna serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetraazotan pentaerytrytylu, inne azotany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wstrząs, hipotonia (w tym związana z hipowolemią). Zawał serca z małym ciśnieniem napełniania (szczególnie prawej komory). Kardiomiopatia przerostowa zawężająca drogę odpływu lewej komory. Zwężenie zastawki mitralnej, zwężenie lewego ujścia tętniczego. Tamponada serca. Zaciskające zapalenie osierdzia. Serce płucne. Zwiększone ciśnienie śródczaszkowe, w tym udar mózgu i uraz czaszki. Znaczna niedokrwistość. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci. U osób przyjmujących tetraazotan pentaerytrytylu i inne azotany bezwzględnie przeciwwskazany jest syldenafil ze względu na występowanie działań niepożądanych, z ciężką redukcją ciśnienia tętniczego, stanowiących zagrożenie życia.

Środki ostrożności

Ostrożnie należy stosować u pacjentów z niedoczynnością tarczycy. Konieczne jest zachowanie ostrożności przy stopniowym zwiększaniu dawki u osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek, ze względu na mniejszy metabolizm tetraazotanu pentaerytrytylu w czasie pierwszego przejścia wątrobowego, a także zmniejszenie wydalania czynnych metabolitów leku: diazotanu pentaerytrytylu i monoazotanu pentaerytrytylu przez nerki - ze zwiększeniem biodostępności leku i możliwością wystąpienia działań niepożądanych - przede wszystkim hipotonii. Alkohol nasila działanie azotanów zmniejszające ciśnienie tętnicze. Jednoczesne stosowanie tetraazotanu pentaerytrytylu i innych leków rozszerzających naczynia, leków beta-adrenolitycznych, antagonistów wapnia, inhibitorów ACE i blokerów receptora AT1, leków diuretycznych, innych leków hipotensyjnych, neuroleptyków i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, może powodować niepożądane, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego z klinicznymi objawami hipotonii. W przypadku konieczności leczenia skojarzonego należy rozpoczynać od małych dawek, stopniowo zwiększanych pod ścisłą kontrolą. Ze względu na zawartość sacharozy i laktozy, pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy lub galaktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, niedoborem laktazy Lappa, nie powinni przyjmować preparatu.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy, hipotonia ortostatyczna, obniżenie ciśnienia tętniczego (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), podwyższenie ciśnienia śródczaszkowego i śródgałkowego, osłabienie. Rzadko: nudności, wymioty, ból brzucha, odruchowa tachykardia, przemijające zaczerwienienie skóry twarzy, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: skórne reakcje alergiczne; u pacjentów szczególnie wrażliwych, pod wpływem alkoholu lub przyjmujących jednocześnie leki rozszerzające naczynia może wystapić niedociśnienie tętnicze z zasłabnięciem, omdleniem lub odruchową bradykardią - głównie po nitroglicerynie. Częstość nieznana: trądzik różowaty i erytrodermia (zlewne zaczerwienienie i zazwyczaj obfite złuszczanie). Methemoglobinemię obserwowano wyłącznie po dożylnym podawaniu azotanów. Po zastosowaniu terapeutycznej dawki nitrogliceryny podanej podjęzykowo lub dożylnie obserwowano w początkowym okresie leczenia nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zasłabnięcie do utraty przytomności oraz bradykardię, która może prowadzić do zatrzymania czynności serca; reakcja ta nie była obserwowana po podaniu tetraazotanu pentaerytrytylu.

Interakcje

Jednoczesne podawanie difenhydraminy z tetraazotanem pentaerytrytylu zwiększa znacznie (6-krotnie) stężenie czynnego metabolitu - monoazotanu pentaerytrytylu. Tetraazotan pentaerytrytylu stosowany z dihydroergotaminą zwiększa jej stężenie w osoczu - powodując zwiększenie ciśnienia tętniczego. Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie azotanów. Bezwzględnie przeciwwskazane jest przyjmowanie syldenafilu i innych inhibitorów 5 - fosfodiesterazy podczas stosowania tetraazotanu pentaerytrytylu i innych azotanów (z nitrogliceryną podjęzykową włącznie), ze względu na potęgowanie działania azotanów organicznych i innych donorów NO, z ciężkimi następstwami hipotonii (zawał serca, udar mózgowy, nagły zgon), zwłaszcza u chorych po zawale serca, udarze, z zaburzeniami rytmu serca.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zwykle 100 mg raz na dobę, rano lub wieczorem. U niektórych pacjentów może być wskazane zwiększenie dawki do 2 razy na dobę po 100 mg. W piśmiennictwie stosowane są dawki 2 do 3 razy na dobę (co 12 do 8 h) po 50 do 80 mg, rzadziej 3 razy na dobę po 100 mg. U pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek oraz u chorych w wieku podeszłym może zwiększyć się biodostępność tetraazotanu pentaerytrytylu. Brak jest jednoznacznych danych wskazujących, że u chorych w wieku podeszłym oraz z niewydolnością nerek i wątroby występuje zwiększenie biodostępności azotanów – zaleca się ostrożność i odpowiednie zmniejszenie dawek indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od zaawansowania niewydolności tych narządów. Należy unikać nagłego odstawienia leku (poza występującą bardzo rzadko alergią); w razie konieczności odstawienia zaleca się stopniowe zmniejszanie dawek. Preparatu nie stosuje się u dzieci. Szczególne grupy pacjentów. U osób w wieku podeszłym oraz u chorych z zaawansowaną niewydolnością wątroby lub nerek wskazane jest rozpoczęcie terapii, jak podaje piśmiennictwo, od dawki 50 mg i zwiększanie dawki pod kontrolą. Sposób podania. Zaleca się przyjmowanie leku co najmniej 1/2 h przed posiłkiem lub 1 h po posiłku.

Reklama

Uwagi

U niektórych pacjentów istnieje możliwość występowania (najczęściej na początku terapii) bólów i zawrotów głowy oraz hipotonii ortostatycznej i omdleń. U tych pacjentów zalecana jest szczególna ostrożność i kontrola reakcji (po podaniu dawki jednorazowej). Pacjenta należy poinformować, że w przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Pharmindex