Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗
Rekordowa liczba zwolnień L4 od psychiatry. Polacy nie wytrzymują presji. Sprawdź❗

Levonor

Spis treści

Reklama

Levonor - skład

1 ml zawiera 1 mg norepinefryny (w postaci winianu).

Reklama

Levonor - działanie

Preparat o działaniu sympatykomimetycznym. Norepinefryna pobudza receptory α- i β-adrenergiczne w sercu i układzie naczyniowym. Poza sercem działa głównie na receptory α-adrenergiczne. Powoduje zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego (przy braku hamowania przez nerw błędny). Zwiększa opór obwodowy, prowadząc do zwiększenia skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi.

Reklama

Levonor - wskazania

Przywrócenie prawidłowego ciśnienia tętniczego w groźnych stanach niedociśnienia.

Reklama

Levonor - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedociśnienie po zawale mięśnia sercowego. Dławica Prinzmetala. Choroby zakrzepowe (szczególnie zakrzepica naczyń wieńcowych, krezkowych oraz obwodowych). Znacznego stopnia hipoksja lub hiperkapnia. Jednoczesne stosowanie niektórych środków do narkozy wziewnej (halotan, cyklopropan) oraz innych leków zwiększających wrażliwość serca.

Reklama

Levonor - ostrzeżenia

Preparat można podawać wyłącznie pacjentom odpowiednio nawodnionym (z odpowiednio wypełnionym łożyskiem naczyniowym). Ostrożnie stosować u pacjentów z podeszłym wieku. W przypadku podania poza żyłę, aby zapobiec martwicy tkanek, należy natychmiast to miejsce ostrzyknąć roztworem fentolaminy. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu, który może powodować reakcje alergiczne (w tym reakcję anafilaktyczną, z zagrożeniem życia lub skurcz oskrzeli).

Reklama

Levonor - ciąża

Norepinefryna stosowana w ciąży może upośledzać przepływ łożyskowy, wywoływać bradykardię u płodu, skurcze macicy, a w końcowym okresie ciąży może wywołać niedotlenienie płodu. Stosowanie norepinefryny w ciąży jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu. Stan matki wymagający podania norepinefryny nie pozwala na karmienie piersią.

Reklama

Levonor - efekty uboczne

Może wystąpić nadmierne zwiększenie ciśnienia tętniczego, któremu może towarzyszyć bradykardia, ból głowy, obwodowe niedokrwienie tkanek, w tym zgorzel kończyn. Stosowanie z lekami zwiększającymi wrażliwość mięśnia sercowego może powodować zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza u pacjentów z niedotlenieniem lub hiperkapnią. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do zmniejszenie objętości osocza. U osób z u osób z nadwrażliwością na pirosiarczyn sodu (substancja pomocnicza) mogą wystąpić ciężkie lub zagrażające życiu reakcje alergiczne.

Levonor - interakcje

Nie należy stosować przy znieczuleniu cyklopropanem lub halotanem, ze względu na możliwość wystąpienia poważnych zaburzeń rytmu serca. Szczególne środki ostrożności należy zachować przy podawaniu pacjentom jednocześnie leczonym inhibitorami MAO lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkiego nadciśnienia.

Levonor - dawkowanie

Dożylnie, we wlewie. Dorośli: dawkowanie określa się indywidualnie, w zależności od stanu pacjenta. Zazwyczaj początkowo podaje się 0,4-0,8 mg norepinefryny na godzinę, przy stałym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Dawki podtrzymujące - szybkość wlewu jest zależna od wartości ciśnienia tętniczego. Celem leczenia jest uzyskanie wartości skurczowego ciśnienia w dolnej granicy normy (100-120 mmHg) lub uzyskanie odpowiedniej wartości średniego ciśnienia tętniczego (> 80 mmHg).
Preparat należy podawać po uprzednim rozcieńczeniu w 5% roztworze glukozy lub izotonicznym roztworze glukozy w soli fizjologicznej. Podawać poprzez cewnik centralny. Szybkość wlewu należy kontrolować za pomocą pompy strzykawkowej, infuzyjnej lub licznika kropli. Można stosować jedynie świeżo przygotowane roztwory.

Levonor - uwagi


Podobne leki
Dobutamin-Sandoz
Dobuject
Dobutamine TZF
Dopaminum hydrochloricum WZF

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!