ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Pantopraz Bio

Spis treści

Reklama

Pantopraz Bio - skład

1 tabl. dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).

Reklama

Pantopraz Bio - działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+,K+-ATP-azy. Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego. Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie, w sposób odwracalny, zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po około 2-2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 głównego metabolitu (około 1,5 h) jest nieznacznie dłuższy niż T0,5 pantoprazolu.

Reklama

Pantopraz Bio - wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Reklama

Pantopraz Bio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Stosowanie inhibitorów proteazy wirusa HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir, nelfinawir, jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności.

Reklama

Pantopraz Bio - ostrzeżenia

Ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy ciężkiej choroby i opóźnić jej rozpoznanie należy skontaktować się z lekarzem w przypadku niezamierzonej utraty masy ciała, niedokrwistości, krwawienia z przewodu pokarmowego, dysfagii, uporczywych lub krwawych wymiotów; zaleca się wykluczenie podłoża nowotworowego choroby. Należy zachować ostrożność u pacjentów z przebytą chorobą wrzodową żołądka lub po operacji w obrębie przewodu pokarmowego; pacjentów, u których leczenie objawów niestrawności lub zgagi trwało nieprzerwanie 4 tyg. lub dłużej; pacjentów z żółtaczką; pacjentów z innymi ciężkich chorobami wpływającymi na ogólne samopoczucie; u pacjentów w wieku >55 lat, u których wystąpiły nowe objawy lub zmienił się charakter dotychczas obserwowanych objawów. Pacjenci powinni zwrócić się do lekarza w przypadku wystąpienia żółtaczki, zaburzeń czynności lub chorób wątroby. Należy regularnie kontrolować pacjentów z długotrwałymi, nawracającymi objawami niestrawności lub zgagi. Stosowanie inhibitorów pompy protonowej jest związane ze sporadycznym występowaniem SCLE. Nie należy przyjmować jednocześnie innych inhibitorów pompy protonowej lub antagonistów receptorów histaminowych H2. Pacjenci, u których ma zostać wykonana endoskopia lub test ureazowy oddechowy, powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Nie należy stosować leku zapobiegawczo. Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów, w celu całkowitego usunięcia zgagi konieczne może być stosowanie leku przez 7 dni. Zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego, z jakiegokolwiek powodu – także w wyniku zastosowania IPP, zwiększa ilość bakterii normalnie obecnych w przewodzie pokarmowym, istnieje ryzyko wystąpienia infekcji przewodu pokarmowego, tj. zakażenie Salmonella, Campylobacter lub Clostridium difficile. Preparat należy stosować krótkotrwale (do 4 tyg.). W przypadku długotrwałego stosowania może wystąpić: ograniczenie wchłaniania wit. B12, zwiększenie ryzyka złamań kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa, szczególnie u osób w podeszłym wieku lub u osób zinnymi czynnikami ryzyka (stosowanie >1 roku); objawy hipomagnezemii (stsowanie >3 mies. do 1 roku). W przypadku planowanego leczenia długotrwałego pacjenta, zaleca się oznaczenie a następnie regularne kontrolowanie stężenia magnezu. Preparat zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Reklama

Pantopraz Bio - ciąża

Brak jest wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały jego toksyczny wpływ na reprodukcję. W badaniach przedklinicznych nie wykazano dowodów dotyczących zaburzenia płodności bądź działania teratogennego. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Pantoprazolu nie należy stosować w okresie ciąży. Ponieważ stwierdzono obecność pantoprazolu lub jego metabolitów w mleku kobiet karmiących piersią, nie należy stsować leku w okresie karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach nie wykazano zaburzeń płodności występujących po podaniu pantoprazolu.

Reklama

Pantopraz Bio - efekty uboczne

Często: polipy dna żołądka (łagodne). Niezbyt często: zaburzenia snu, ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności/wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej, wzdęcia, suchość w ustach, ból i dyskomfort w obrębie brzucha, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-GT), wysypka skórna/rumień, wykwity skórne, świąd, złamanie kości nadgarstka, kości biodrowej i kręgosłupa, osłabienie, zmęczenie, złe samopoczucie. Rzadko: agranulocytoza, nadwrażliwość (w tym reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny), hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol); zmiana masy ciała, depresja (i jej nasilenie), zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, zwiększenie stężenia bilirubiny, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, bóle stawów, bóle mięśni, ginekomastia, podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe. Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, dezorientacja (i jej nasilenie). Częstość nieznana: hiponatremia, hipomagnezemia, hipokalcemia (w połączeniu z hipomagnezemią), omamy, splątanie (szczególnie u pacjentów podatnych, jak również nasilenie podobnych objawów w przypadku ich wcześniejszego występowania), parestezje, mikroskopowe zapalenie jelita grubego, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka, niewydolność komórek wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy, nadwrażliwość na światło, podskórna postać skórna tocznia rumieniowatego, śródmiąższowe zapalenie nerek.

Pantopraz Bio - interakcje

Preparat może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np. ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, erlotynib). Przeciwwskazane jest stosowanie inhibitorów proteazy wirusa HIV, których wchłanianie zależy od kwaśnego pH w żołądku, takich jak atazanawir, nelfinawir jednocześnie z pantoprazolem, z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności. W pojedynczych przypadkach, podczas równoczesnego stosowania z warfaryną lub fenprokumonem obserwowano zmiany wartości INR - podczas jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolę czasu protrombinowego i (lub) INR po rozpoczęciu lub zakończeniu leczenia oraz podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. U niektórych pacjentów zaobserwowano, że równoczesne stosowanie dużych dawek metotreksatu (np. 300 mg) z inhibitorami pompy protonowej prowadziło do zwiększenia stężenia metotreksatu. Dlatego też u pacjentów przyjmujących duże dawki metotreksatu, np. w chorobie nowotworowej lub łuszczycy należy rozważyć czasowe przerwanie stosowania pantoprazolu. Pantoprazol jest metabolizowany w wątrobie z udziałem enzymatycznego układu cytochromu P450. Badania interakcji z karbamazepiną, kofeiną, diazepamem, diklofenakiem, digoksyną, etanolem, glibenklamidem, metoprololem, naproksenem, nifedypiną, fenytoiną, piroksykamem, teofiliną i doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi lewonorgestrel i etynyloestradiol nie wykazały klinicznie istotnych interakcji. Nie stwierdzono interakcji z jednocześnie stosowanymi lekami zobojętniającymi.

Pantopraz Bio - dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 20 mg (1 tabl.) na dobę. W celu złagodzenia objawów może być konieczne przyjmowanie tabletek przez 2-3 kolejne dni. Po całkowitym ustąpieniu objawów leczenie należy zakończyć. Nie stosować dłużej niż 4 tyg. bez konsultacji z lekarzem. Dzieci i młodzież: ze względu na ograniczoną ilość danych, lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku lub z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

Pantopraz Bio - uwagi

Zwiększenie stężenia chromograniny A (CgA) może zakłócać badania wykrywające obecność guzów neuroendokrynnych. Aby tego uniknąć, należy przerwać leczenie pantoprazolem na co najmniej 5 dni przed pomiarem stężenia CgA. Jeżeli po pomiarze wstępnym wartości stężenia CgA i gastryny nadal wykraczają poza zakres referencyjny, pomiary należy powtórzyć po 14 dniach od zaprzestania leczenia inhibitorami pompy protonowej. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.


Podobne leki
Controloc
Gasec-20 Gastrocaps
Helicid
Lanzul

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!