Znajdź lek

Pantoprazol-ratiopharm

Działanie

Lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w komórkach okładzinowych żołądka w wyniku wybiórczego blokowania aktywności H+/K+-ATP-azy (tzw. pompy protonowej). Działanie leku zależy od dawki i prowadzi do zahamowania zarówno wydzielania podstawowego, jak i wydzielania stymulowanego (niezależnie od rodzaju bodźca pobudzającego). Zmniejsza kwaśność treści żołądkowej oraz wtórnie, w sposób odwracalny, zwiększa wydzielanie gastryny w stopniu proporcjonalnym do zmniejszenia kwaśności. Po podaniu doustnym pantoprazol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2-2,5 h. Biodostępność wynosi około 77%, pokarm nie zmniejsza biodostępności, może jedynie opóźnić wchłanianie leku. W około 98% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie, wydalany w około 80% przez nerki w postaci metabolitów, pozostała część jest wydalana z kałem. T0,5 w fazie eliminacji wynosi około 1 h.

Wskazania

Tabl. dojelitowe 20 mg: Leczenie łagodnej postaci refluksowego zapalenia przełyku oraz związanych z nią objawów dyspepsji. Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku. Zapobieganie owrzodzeniom przewodu pokarmowego wywołanym stosowaniem nieselektywnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego, wymagających długotrwałego leczenia NLPZ. Tabl. dojelitowe 40 mg: Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku. Eradykacja Helicobacter pylori w skojarzeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym u pacjentów z chorobą wrzodową. Zespół Zollingera-Ellisona i inne choroby przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Równoczesne leczenie atazanawirem. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i nerek preparatu nie należy stosować w leczeniu skojarzonym z antybiotykami w celu eradykacji Helicobacter pylori (brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania preparatu w tej grupie pacjentów). Dzieci.

Środki ostrożności

U pacjentów z zespołem Zollingera-Ellisona oraz ze stanami hipersekrecji kwasu solnego stosujących długotrwałe leczenie pantoprazolem może wystąpić zmniejszone wchłanianie wit. B12, co jest spowodowane hipochlorhydią lub achlorhydią. W profilaktyce owrzodzeń przewodu pokarmowego spowodowanych stosowaniem leków z grupy NLPZ pantoprazol należy stosować tylko u pacjentów wymagających ciągłego leczenia za pomocą NLPZ i z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań ze strony przewodu pokarmowego (np. podeszły wiek, wrzód żołądka lub dwunastnicy w wywiadzie, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego). Nie stosować pantoprazolu 40 mg w łagodnych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych, tj. dyspepsja czynnościowa.

Ciąża i laktacja

W ciąży i okresie karmienia piersią stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu lub karmionego dziecka.

Działania niepożądane

Często: Ból głowy, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaparcia, wzdęcia. Niezbyt często: zawroty głowy, zaburzenia widzenia (nieostre widzenie), nudności, wymioty, reakcje alergiczne (świąd, wysypka). Rzadko: suchość w jamie ustnej, bóle stawów. Bardzo rzadko: leukopenia, trombocytopenia, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, depresja, ciężkie uszkodzenie komórek wątrobowych prowadzące do żółtaczki z lub bez niewydolności wątroby, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, nadwrażliwość na światło, bóle mięśni, śródmiąższowe zapalenie nerek, obrzęk obwodowy, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, γ-glutamylotransferazy), zwiększone stężenie triglicerydów, podwyższona temperatura ciała. Leczenie pantoprazolem może prowadzić do nieznacznego wzrostu ryzyka wystąpienia zakażeń przewodu pokarmowego wywołanych drobnoustrojami takimi jak Salmonella oraz Campylobacter.

Interakcje

Preparat może zmniejszać wchłanianie leków, których biodostępność zależy od pH (np. ketokonazol, itrakonazol, atanazawir); znacznie zmniejsza ekspozycję na atanazawir - stosowanie pantoprazolu jest przeciwwskazane podczas leczenia atazanawirem. Możliwe są interakcje z innymi lekami metabolizowanymi przez enzymy cytochromu P-450. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas stosowania pantoprazolu z: diazepamem, digoksyną, diklofenakiem, etanolem, fenytoiną, glibenklamidem, karbamazepiną, kofeiną, metoprololem, naproksenem, nifedypiną, piroksykamem, teofiliną i doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi. W pojedynczych przypadkach, podczas równoczesnego stosowania z warfaryną lub fenprokumonem obserwowano zmiany wartości INR - u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się kontrolę INR na początku i po zakończeniu leczenia pantoprazolem oraz podczas nieregularnego stosowania pantoprazolu. Nie stwierdzono interakcji z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Łagodna choroba refluksowa przełyku: 20 mg na dobę przez 2-4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg.; nawracające objawy można kontrolować stosując lek w dawce 20 mg na dobę, w razie konieczności (tabletka "na żądanie"). Długotrwałe leczenie i zapobieganie nawrotom refluksowego zapalenia przełyku: 20 mg na dobę; w przypadku nawrotu choroby można zwiększyć dawkę do 40 mg na dobę. Zapobieganie owrzodzeniu żołądka i dwunastnicy wywołanemu stosowaniem nieselektywnych NLPZ, u pacjentów z grup ryzyka, wymagających stałego leczenia: 20 mg na dobę. Choroba wrzodowa żołądka: 40 mg na dobę przez 4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg. Choroba wrzodowa dwunastnicy: 40 mg na dobę przez 2 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 2 tyg. Umiarkowane i ciężkie refluksowe zapalenie przełyku: 40 mg na dobę przez 4 tyg.; w razie konieczności kontynuować przez kolejne 4 tyg. Eradykacja Helicobacter pylori: 40 mg 2 razy na dobę przez 7 dni w połączeniu z leczeniem przeciwbakteryjnym (amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i klarytromycyna 500 mg 2 razy na dobę lub klarytromycyna 250-500 mg 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg 2 razy na dobę lub amoksycylina 1 g 2 razy na dobę i metronidazol 400-500 mg 2 razy na dobę); w razie konieczności można kontynuować leczenie przez kolejne 7 dni. Zespół Zollingera-Ellisona i inne stany przebiegające z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego: indywidualnie, początkowo 80 mg na dobę, dawkę można zwiększyć powyżej 160 mg na dobę, dawki powyżej 80 mg na dobę podawać w dwóch dawkach; nie jest określony maksymalny okres stosowania leku. U pacjentów w podeszłym wieku nie należy stosować dawki większej niż 40 mg na dobę (z wyjątkiem leczenia skojarzonego w celu eradykacji H. pylori). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 40 mg na dobę. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 20 mg na dobę lub 40 mg co drugi dzień.
Tabletki należy przyjmować 1 h przed posiłkiem, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenie należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby, gdyż pantoprazol może maskować obraz kliniczny i opóźniać rozpoznanie nowotworu. U pacjentów z niewydolnością wątroby, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania pantoprazolu należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych - w przypadku zwiększenia ich aktywności należy przerwać leczenie. Nie jest znany wpływ preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn; mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, w takich przypadkach zdolność reakcji może być zmniejszona.

Pharmindex