Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Contrahist

Contrahist to lek przeciwhistaminowy, przeznaczony do leczenia objawowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki. Szczególną ostrożność w czasie sotowania preparatu powinny zachować osoby z ryzykiem zatrzymania moczu.       
Spis treści

Reklama

Contrahist - skład

1 tabl. powl. zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny; tabl. powl. zawierają laktozę. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny; roztwór zawiera maltitol oraz benzoesan sodu.

Reklama

Contrahist - działanie

Lek przeciwhistaminowy - silny i selektywny antagonista obwodowych receptorów histaminowych H1. Lewocetyryzyna hamuje przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc. Działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa. Szybko i w znaczynym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego, pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania, lecz zmniejsza jego szybkość. Maksymalne stężenie we krwi występuje w ciągu ok. 1 h po podaniu. W 90% wiąże się z białkami osocza. Lewocetyryzyna i jej metabolity wydalane są głównie z moczem, co stanowi średnio 85,4% podanej dawki. Z kałem wydalane jest 12,9% dawki. T0,5 u osób dorosłych wynosi 7,9 ±1,9 h, u małych dzieci jest krótszy.

Contrahist - wskazania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki. Tabletki są przeznaczone dla dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat; roztwór doustny - dla dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat.

Reklama

Contrahist - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, hydroksyzynę, jakiekolwiek inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min.

Reklama

Contrahist - ostrzeżenia

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania moczu (np.: uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu krokowego), ponieważ lewocetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Lewocetyryzyna może powodować nasilenie napadów padaczkowych, z tego względu należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania preparatu jednocześnie z alkoholem. W przypadku przerwania stosowania lewocetyryzyny możliwe jest wystąpienie świądu, nawet jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. Te objawy mogą ustąpić samoistnie. W niektórych przypadkach objawy mogą być intensywne i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy powinny ustąpić po wznowieniu leczenia. Nie zaleca się podawania leku w postaci tabl. powl. dzieciom w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie jest możliwe odpowiednie dostosowanie dawki w przypadku tej postaci leku - zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Tabl. powl. zawierają laktozę, z tego względu nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość maltitolu w roztw. doustnym, pacjenci z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tej postaci leku.

Reklama

Contrahist - ciąża

Brak danych lub istnieją ograniczone dane (mniej niż 300 ciąż) dotyczące stosowania lewocetyryzyny u kobiet w ciąży. Jednak dane otrzymane z dużej liczby zastosowań cetyryzyny (racemat) u kobiet w ciąży (ponad 1000 ciąż) nie wskazują, aby wywoływała ona wady rozwojowe lub działała toksycznie na płód i noworodka. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Można rozważyć zastosowanie lewocetyryzyny w okresie ciąży, jeżeli jest to konieczne. Wykazano, że cetyryzyna (racemat) przenika do mleka u ludzi, dlatego też jest prawdopodobne, że lewocetyryzyna przenika do mleka u ludzi. U niemowląt karmionych piersią mogą wystąpić działania niepożądane związane z lewocetyryzyną - należy zachować ostrożność, przepisując lewocetyryzynę kobietom karmiącym piersią.

Reklama

Contrahist - efekty uboczne

Często: ból głowy, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie. Niezbyt często: osłabienie, bóle brzucha. Częstość nieznana: nadwrażliwość, w tym anafilaksja; zwiększone łaknienie; agresja, pobudzenie, omamy, depresja, bezsenność, myśli samobójcze, koszmary senne; drgawki, parastezje, zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku; zawroty głowy (pochodzenia błędnikowego); zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych; kołatanie serca, tachykardia; duszność; nudności, wymioty, biegunka; zapalenie wątroby; bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, zatrzymanie moczu; obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka; bóle mięśni, ból stawów; obrzęk; zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby. Zgłaszano przypadki świądu po przerwaniu stosowania lewocetyryzyny. Dzieci i młodzież (często) w wieku od 6 do 12 lat: ból głowy, senność; dzieci w wieku od 6 do 11 miesiący oraz od 1 roku do poniżej 6 lat: biegunka, wymioty, zaparcia, nadmierne wydzielanie śliny, uczucie pragnienia, uczucie głodu, zmęczenie, anoreksja, senność, nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, bezsenność sródnocna, krwawienie z nosa, świąd.

Contrahist - interakcje

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji (z antypiryną, pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) zaobserwowano w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofiliną (400 mg raz na dobę); natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie wpływało na klirens teofiliny. W badaniu po podaniu wielokrotnym rytonawiru (600 mg dwa razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg razna dobę), ekspozycja na cetyryzynę zwiększyła się o około 40%, podczas gdy ekspozycja na rytonawir podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny uległa niewielkiej zmianie (-11%). Podawanie z pokarmem nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania. U wrażliwych pacjentów jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi substancjami hamującymi czynność OUN może spowodować dodatkowe obniżenie czujności i zdolności reagowania.

Contrahist - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 6 lat: 5 mg (1 tabl. powl. lub 10 ml roztw. doustnego) na dobę; dzieci 2-6 lat: 1,25 mg 2 razy na dobę (2,5 ml roztw. doustnego). U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny - 50-79 ml/min: 5 mg raz na dobę; 30-49 ml/min: 5 mg co drugi dzień; <30 ml/min: 5 mg co trzeci dzień; <10 ml/min: nie stosować. U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów wyłącznie z zaburzeniami czynności wątroby. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat nie jest możliwe dostosowanie dawki leku w postaci tabl. powl. - zaleca się stosowanie preparatów lewocetyryzyny w postaciach farmaceutycznych przeznaczonych dla dzieci. Nie zaleca się stosowania leku u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat ze względu na brak danych w tej populacji. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy <4 dni w tyg. lub utrzymujące się krócej niż przez 4 tyg.), leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy >4 dni w tyg. i utrzymujące dłużej niż 4 tyg.) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Sposób podania. Tabl. powl. połykać w całości, popijając płynem. Roztw. doustny można przyjmować bez rozcieńczania lub z wodą. Lek przyjmować niezależnie od posiłków.

Contrahist - uwagi

Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów. Niektórzy pacjenci podczas stosowania leku mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie, stąd zaleca się pacjentowi poznać reakcję organizmu na lewocetyryzynę gdy zamierza prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny.


Podobne leki
Amertil
Virlix
Zyrtec
Allertec WZF

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!