Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗
Chcesz jeść mniej mięsa? 👉 Koniecznie sprawdź te produkty❗

Fexofast

Spis treści

Reklama

Fexofast - skład

1 tabl. powl. zawiera 120 mg lub 180 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 112 mg lub 168 mg feksofenadyny).

Reklama

Fexofast - działanie

Lek przeciwhistaminowy, antagonista receptora H1. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie zaobserwowano istotnych zmian odstępu QTc w obrazie EKG. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1-3 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60-70%. Lek metabolizowany jest tylko w ograniczonym stopniu. Wydalany jest głównie z żółcią, do10% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Fexofast - wskazania

Tabl. 120 mg: łagodzenie objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych. Tabl. 180 mg: łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Reklama

Fexofast - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Fexofast - ostrzeżenia

Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, ponieważ dane dotyczące stosowania w tej grupie są ograniczone. Pacjentów z czynną chorobą układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie należy ostrzec, że leki antyhistaminowe mogą wywoływać niepożądane działania takie jak tachykardia i zaburzenia rytmu serca. Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w tabl. powl., to znaczy, że uznaje się go za „wolny od sodu”.

Reklama

Fexofast - ciąża

Brak danych dotyczących stosowania feksofenadyny u kobiet w ciąży. Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Lek przenika do mleka kobiecego - nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią. Brak danych dotyczących wpływu chlorowodorku feksofenadyny na płodność u ludzi. Badania przeprowadzone na myszach nie wykazują szkodliwego wpływu chlorowodorku feksofenadyny na reprodukcję.

Reklama

Fexofast - efekty uboczne

Często: ból głowy, senność, zawroty głowy, nudności. Niezbyt często: zmęczenie. U pacjentów dorosłych w trakcie badań po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji, bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne/wyraziste sny, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, biegunka, wysypka, pokrzywka, świąd.

Fexofast - interakcje

Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu - zmiany te nie wpływały na długość odcinka QT w zapisie EKG ani nie wywoływały większej ilości działań niepożądanych w porównaniu z monoterapią. Badania na zwierzętach wykazały, że wzrost stężenia feksofenadyny w osoczu przy jednoczesnym podaniu erytromycyny lub ketokonazolu, wydaje się być spowodowany zwiększeniem wchłaniania w przewodzie pokarmowym oraz odpowiednio spadkiem wydalania z żółcią lub spadkiem wydzielania żołądkowo-jelitowego. Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną i omeprazolem. Podawanie leków zobojętniających kwas solny w żołądku zawierających wodorotlenek glinu i magnezu 15 min przed przyjęciem feksofenadyny zmniejsza jej biodostępność - zaleca się zachowanie 2 h przerwy między podaniem tych leków i preparatu.

Fexofast - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i starsze - w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa: 120 mg raz na dobę; w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej: 180 mg raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie jest konieczne dostosowywanie dawki. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania chlorowodorku feksofenadyny nie były badane u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Sposób podania. Lek przyjmować raz na dobę, przed posiłkiem. Linia podziału na tabl. 180 mg tylko ułatwia przełamanie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podzielenia na równe dawki.

Fexofast - uwagi

W trakcie stosowania preparatu można prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji, jednak zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji pacjenta na lek.


Podobne leki
Claritine
Flonidan
Ketotifen WZF
Loratadyna Galena

Reklama

Co oznacza pulsowanie w uchu?
Sprawdź!