Zaświadczenie o stanie zdrowia: wzór druku N9. Kto wystawia?

Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest w określonym celu. Dawniej nazywano je zaświadczeniem dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego, sporządzanym przez lekarza prowadzącego leczenie danego pacjenta w ramach publicznej służby zdrowia.
Lekarska wypisuje zaświadczenie o stanie zdrowia
źródło:123RF

Spis treści

Na przestrzeni ostatnich lat zmieniały się druki zaświadczeń lekarskich, wydawanych przez lekarzy. Te dokumenty to niezbędny element procesu orzekania o każdym rodzaju uszczerbku na zdrowiu. Bez nich nie ma możliwości rozpoczęcia starań o wypłatę odszkodowania z powodów zdrowotnych czy orzekania o czasowej niezdolności do pracy przez orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zaświadczenie o stanie zdrowia 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przepisy o ubezpieczeniach społecznych. Podstawowym aktem prawnymi jest Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.266 z 2020.02.19). 

Zakres działania ZUS często polega także na potwierdzaniu stanu zdrowia pacjenta, niezbędnego do prowadzenia procedur w przedmiocie orzekania w ramach ubezpieczeń społecznych. 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą (na przykład przychodnia lub szpital) wypełnia druk odpowiedniego zaświadczenia o stanie zdrowia osoby ubezpieczonej i przekazuje pacjentowi do dalszego wykorzystania przy składaniu wniosków o udzielenie konkretnego świadczenia. 

Druk ZUS N9

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził druk ZUS N9, nazywany także zaświadczeniem o stanie zdrowia N9. W ostatnim czasie druk ten został zastąpiony przez nowy wzór, nazywany drukiem OL-9. Obydwa druki są obowiązujące i lekarze mogą je wydawać w jednej z tych dwóch form aż do czasu wyczerpania zapasów wcześniejszych druków N9. 

Druki N9 i OL-9 różnią się szatą graficzną. Każdy pacjent, który stara się o określone świadczenie w ramach ubezpieczeń społecznych powinien wypełniony przez lekarza druk zaświadczenia o stanie zdrowia dołączyć do całej dokumentacji medycznej. 

Ten rodzaj zaświadczenia jest niezbędny do:

 • stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • wypłaty świadczeń w ramach ubezpieczeń społecznych,
 • orzekania przez lekarzy orzeczników ZUS oraz komisji lekarskich ZUS dla potrzeb ustalania uprawnieńdo świadczeń z ubezpieczeń społecznych. 

Reklama

Wzór zaświadczenia o stanie zdrowia

Druk OL-9 zawiera takie same informacje, jak zaświadczenie N9.Zaświadczenie to może wypełnić tylko lekarz. W celu zapewniania maksymalnej czytelności druk ten (niezależnie od formy) wypełniany jest zawsze wielkimi literami. 

Ważność zaświadczenia wynosi 1 miesiąc. Pacjent musi pamiętać, iż zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o świadczenie. 

Kto wystawia zaświadczenie o stanie zdrowia? Ten dokument wystawia lekarz wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego. 

Co musi zawierać zaświadczenie o stanie zdrowia?

Zaświadczenie o stanie zdrowia ZUSmusi zawierać następujące informacje:

 1. Dane osoby ubezpieczonej

●     PESEL,

●     rodzaj, seria i numer dowodu osobistego,

●     datę urodzenia,

●     imię i nazwisko,

●     adres (ulica, nr domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

●     nazwę państwa,

●     numer telefonu,
 

 1. Rozpoznanie medyczne

●     choroba podstawowa,

●     choroby współistniejące,
 

 1. Opis przebiegu choroby i dotychczasowego leczenia

●     z uwzględnieniem dat i okresów choroby, powodów prowadzonego leczenia, pobytów w szpitalu, sanatorium, ośrodkach rehabilitacji, wyników badań pomocniczych, wniosków z konsultacji specjalistycznych, potwierdzających rozpoznanie choroby,
 

 1. Rokowanie 

●     ocenę wyników leczenia,

●     obecny stan zdrowia,

●     prognozę przebiegu choroby,

●     wskazania do dalszego leczenia i rehabilitacji,
 

 1. Informacje o osobie ubezpieczonej

●     potwierdzenie czy pacjent jest zdolny czy niezdolny do odbycia podróży na badanie przez lekarza orzecznika (konsultanta) ZUS. Jeśli pacjent jest niezdolny do takiej podróży, lekarz wystawiający zaświadczenie musi wyraźnie określić powody,
 

 1. Określenie rodzaju i liczby załączników,
   
 2. Datę wypełnienia zaświadczenia o stanie zdrowia,
   
 3. Podpis i pieczęć lekarza. 

ZUS N9

Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych N9 i zaświadczenie OL-9 są w większości wydawane bezpłatnie. 

Zaświadczenie o stanie zdrowia pacjenta, bez konieczności uiszczania opłaty od wydania, dotyczy orzeczeń i zaświadczeń lekarskich związanych z: 

 • dalszym leczeniem, 
 • rehabilitacją
 • niezdolnością do pracy, 
 • kontynuowaniem nauki. 

Bezpłatne są również zaświadczenia wydawane do celów: 

 • pomocy społecznej, 
 • orzecznictwa o niepełnosprawności, 
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
 • ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Za zaświadczenie o stanie zdrowia ZUS związane z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych oraz ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych powinna zapłacić instytucja, która zleciła wydanie zaświadczenia N9 lub OL-9 (ZUS lub KRUS). Koszty zaświadczenia o stanie zdrowia do sądu lub wystawianego na zlecenie prokuratury pokrywane są z budżetu państwa. 

Czytaj też:

Bibliografia

 • 1. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.266 z 2020.02.19),
 • 2. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2020.266 z 2020.02.19),
 • 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenie lakrskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim,
 • 4. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2020.870 z 2020.05.15),
 • 5. www.nfz.gov.pl

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

<-- popup -->