Znajdź lek

Atriance

Spis treści

Działanie

Lek przeciwnowotworowy, antymetabolit, analog purynowy. Nalarabina jest prolekiem dla analogu deoksyguanozyny (ara-G). Jest szybko demetylowana przez deaminazę adenozyny do ara-G i następnie ulega wewnątrzkomórkowo fosforylacji przez kinazę deoksyguanozynową i kinazę deoksycytydynową do swojego metabolitu 5’ monofosforanu. Metabolit monofosforanowy jest następnie przekształcany do aktywnego 5’-trójfosforanu, ara-GTP. Nagromadzenie ara-GTP w blastach białaczkowych pozwala na preferencyjne wbudowywanie ara-GTP do DNA i prowadzi do zahamowania syntezy DNA. To powoduje śmierć komórki. In vitro, limfocyty T są bardziej wrażliwe niż limfocyty B na cytotoksyczne działanie nelarabiny. Maksymalne stężenie ara-G we krwi zazwyczaj występuje pod koniec wlewu nelarabiny i jest większe niż Cmax nelarabiny, co wskazuje na szybką i znaczną konwersję nelarabiny. Maksymalne stężenie wewnątrzkomórkowe ara-GTP występuje w ciągu od 3-25 h w dniu 1. Zarówno nalarabina, jaki ara-G są w istotnym stopniu rozmieszczane w całym organizmie. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 25%. Nie stwierdzono kumulacji we krwi ara-G ani nelarabiny. Po wielokrotnym podaniu nelarabiny dochodzi do kumulacji wewnątrzkomórkowego ara-GTP. Główną drogą metabolizowania nelarabiny jest O-demetylacja przez deaminazę adenozyny do ara-G, która ulega hydrolizie do guaniny. Ponadto część nelarabiny podlega hydrolizie, w wyniku czego powstaje metyloguanina, która podlega O-demetylacji do guaniny. Guanina ulega N-deaminacji, w wyniku czego powstaje ksantyna, która następnie utlenia się do kwasu moczowego. Nelarabina i ara-G są szybko eliminowane z krwi. T0,5 wynosi: 30 min (nelarabina) i 3 h (ara-G). Nelarabina i ara-G są częściowo wydalane przez nerki.

Wskazania

Leczenie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nelarabinę lub pozostałe składniki preparatu.