Znajdź lek

Biodribin

Spis treści

Działanie

Syntetyczna pochodna nukleozydu deoksyadenozyny. Modyfikacja polegająca na podstawieniu atomu chloru w miejsce wodoru w pierścieniu purynowym czyni kladrybinę oporną na deaminację przez obecną w limfocytach deaminazę adenozynową (ADA), umożliwiając akumulację leku w komórce. Powstałe w następstwie wewnątrzkomórkowej fosforylacji fosforany kladrybiny hamują aktywność enzymów związanych z metabolizmem nukleozydów, powodując zaburzenia w puli trifosforanów deoksyrybonukleozydowych co prowadzi do aktywacji endonukleazy, pęknięć nici DNA i apoptozy komórki. Ponadto trifosforan kladrybiny, będący inhibitorem syntezy DNA, wpływa hamująco na cykl komórkowy. Kladrybina wykazuje działanie wobec cytotoksycznych limfocytów i monocytów i w odróżnieniu od innych cytostatyków działa także na komórki nie dzielące się, co czyni ją szczególnie użyteczną w leczeniu zespołów limfoproliferacyjnych, w których populacja komórek dzielących się jest nieliczna. Lek jest szczególnie skuteczny w leczeniu białaczki włochatokomórkowej (85% wielomiesięcznych i wieloletnich remisji całkowitych po 1 lub 2 kursach). Pomimo swej stosunkowo wysoce wybiórczej cytotoksyczności wobec limfocytów i monocytów kladrybina uszkadza także komórki macierzyste szpiku. Badania farmakokinetyczne wykazały, że właściwy efekt cytotoksyczny osiągnąć można podając lek nie tylko we wlewie ciągłym, ale również w sposób przerywany w postaci 2-godzinnego wlewu dożylnego w zwiększonej o 40% dawce przez 5 kolejnych dni. Po podaniu dożylnym, T0,5α wynosi 8 min., T0,5β - 1,1 h, a T0,5γ – 6,3h, natomiast okres półtrwania fosforanów kladrybiny w limfocytach w fazie eliminacji wynosi 23 h. Dostępność biologiczna leku po podaniu podskórnym jest taka sama, jak po 2-godzinnym wlewie dożylnym, a po doustnym sięga 50%. Lek szybko przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego osiągając w nim około 25% stężenia we krwi. Fosforany kladrybiny ulegają wewnątrzkomórkowej defosforylacji przez odpowiednie nukleotydazy. Kladrybina wydalana jest przez nerki częściowo w postaci nie zmienionej, a częściowo zhydrolizowanej jako 2-chloroadenina.

Wskazania

Białaczka włochatokomórkowa w każdym stadium choroby. Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwotnej lub wtórnej oporności na leczenie innymi cytostatykami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią.