ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Carboplatin-Ebewe

Spis treści

Reklama

Carboplatin-Ebewe - skład

1 ml koncentratu do sporz. roztw. do infuzji zawiera 10 mg karboplatyny.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - działanie

Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny. Wykazuje działanie porównywalne do działania cisplatyny w stosunku do szerokiego zakresu różnego rodzaju nowotworów, niezależnie od miejsca ich występowania. Karboplatyna, podobnie jak cisplatyna, wywołuje zmiany subhelikalnej konformacji DNA (wytwarzanie wiązań krzyżowych pomiędzy nićmi dwóch sąsiadujących cząsteczek DNA i w obrębie tej samej nici DNA), co zaburza syntezę DNA. Po podaniu dożylnym stężenie leku we krwi zmienia się dwufazowo: okres półtrwania w fazie początkowej wynosi 90 min, w fazie drugiej - około 6 h. Około 87% platyny występującej w osoczu wiąże się z białkami w ciągu 24 h od podania leku. Karboplatyna jest wydalana przede wszystkim z moczem, przy czym w ciągu 24 h wykrywane jest około 70% podanej platyny. Większość podanej dawki leku ulega wydaleniu w ciągu pierwszych 6 h.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - wskazania

Zaawansowany rak jajnika pochodzenia nabłonkowego, zarówno jako lek pierwszego rzutu, jak i w przypadku, gdy inne leki okazały się nieskuteczne. Drobnokomórkowy rak płuc.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na karboplatynę lub inne związki zawierające platynę. Uprzednio istniejące ciężkie zaburzenia czynności nerek (CCr <30 ml/min), za wyjątkiem sytuacji, w których w opinii lekarza oraz pacjenta możliwe korzyści przewyższają ryzyko. Ciężka mielosupresja. Krwawienia z guzów. Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze. Zaburzenia słuchu. Ciąża i okres karmienia piersią.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - ostrzeżenia

Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych; lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. Należy regularnie wykonywać badania krwi oraz czynności nerek i wątroby. Leczenie należy przerwać w przypadku wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego lub nieprawidłowej czynności nerek lub wątroby. Należy często kontrolować morfologię krwi obwodowej podczas leczenia karboplatyną, a w przypadku wystąpienia działania toksycznego, do czasu powrotu do wartości prawidłowych. Nadir występuje w dniu 21. (mediana) u pacjentów otrzymujących karboplatynę w monoterapii i w dniu 15. (mediana) u pacjentów otrzymujących karboplatynę w leczeniu skojarzonym. Leczenia nie należy powtarzać wcześniej niż po upływie 4 tyg. od poprzedniego kursu leczenia i (lub) dopóki liczba neutrofili nie wyniesie co najmniej 2 000 komórek/mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek/mm3. Niedokrwistość występuje często i kumuluje się. Bardzo rzadko konieczna jest transfuzja krwi. Nasilenie mielosupresji jest większe u pacjentów uprzednio otrzymujących chemioterapię (zwłaszcza cisplatynę) i (lub) z zaburzeniami czynności nerek. W tych grupach pacjentów należy odpowiednio zmniejszyć dawkę początkową karboplatyny i ściśle monitorować parametry krwi pomiędzy kursami. Zespół hemolityczno-mocznicowy jest działaniem niepożądanym zagrażającym życiu. Karboplatynę należy odstawić w przypadku wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak nagłe zmniejszenie stężenia hemoglobiny z jednoczesnym wystąpieniem małopłytkowości, zwiększeniem stężenia bilirubiny w surowicy, kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub dehydrogenazy mleczanowej (LDH). Niewydolność nerek może być nieodwracalna po zakończeniu terapii i mogą być konieczne dializy. Podobnie jak w przypadku innych substancji czynnych zawierających platynę najczęściej w czasie infuzji mogą wystąpić reakcje alergiczne wymagające przerwania podawania preparatu i zastosowania właściwego leczenia objawowego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek wpływ karboplatyny na system krwiotwórczy jest bardziej nasilony i trwa dłużej niż w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W tej grupie ryzyka leczenie karboplatyną należy prowadzić szczególnie ostrożnie. Należy regularnie przeprowadzać badania neurologiczne, szczególnie u pacjentów w wieku >65 lat i (lub) u pacjentów uprzednio leczonych cisplatyną. U pacjentów otrzymujących karboplatynę w chemioterapii skojarzonej zgłaszano przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS). RPLS jest rzadką, odwracalną po przerwaniu leczenia, szybko rozwijającą się chorobą neurologiczną, której objawem mogą być napady padaczkowe, nadciśnienie, bóle głowy, splątanie, utrata wzroku i inne zaburzenia widzenia oraz zaburzenia neurologiczne. Rozpoznanie RPLS opiera się na potwierdzeniu przy pomocy obrazowania mózgu, najlepiej przez NMR. W trakcie leczenia karboplatyną zgłaszano zaburzenia słuchu. Ototoksyczność może być bardziej nasilona u dzieci. W grupie dzieci i młodzieży zgłaszano przypadki utraty słuchu z opóźnionym wystąpieniem. Zaleca się długoterminowe badania słuchu po zakończeniu leczenia w tej populacji pacjentów. Odnotowano przypadki choroby zarostowej żył wątrobowych (zespołu niedrożności zatokowej wątroby), przy czym niektóre z nich były śmiertelne. Zaleca się obserwowanie, czy u pacjentów nie występują objawy przedmiotowe lub podmiotowe zaburzeń czynności wątroby lub nadciśnienia wrotnego, nie wynikające w oczywisty sposób z przerzutów do wątroby. W obserwacjach po wprowadzeniu leku do obrotu notowano przypadki zespołu rozpadu guza. Pacjentów w grupie wysokiego ryzyka, np. pacjentów ze zwiększoną proliferacją guza i wysoką podatnością na działanie środków cytotoksycznych, należy dokładnie obserwować oraz zastosować odpowiednie środki ostrożności. W badaniach dotyczących podawania karboplatyny w skojarzeniu z cyklofosfamidem u pacjentów w podeszłym wieku leczonych karboplatyną, istniało większe prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkiej małopłytkowości niż w przypadku młodszych pacjentów. U osób w podeszłym wieku często występuje zmniejszenie wydolności nerek, dlatego przy określaniu dawki należy wziąć to pod uwagę. Należy unikać szczepienia żywymi szczepionkami pacjentów przyjmujących karboplatynę. Można podawać zabite lub inaktywowane szczepionki, jednak odpowiedź na nie może być zmniejszona. Karboplatyna może powodować nudności i wymioty. Stwierdzono, że zastosowanie leków przeciwwymiotnych przed leczeniem karboplatyną zmniejsza częstość i nasilenie tych działań niepożądanych.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - ciąża

Podanie karboplatyny w okresie ciąży może spowodować uszkodzenie płodu. Wykazano embriotoksyczne i teratogenne działanie karboplatyny u szczurów przyjmujących preparat w czasie organogenezy. Nie przeprowadzono żadnych kontrolowanych badań u kobiet w okresie ciąży. Jeśli niniejszy produkt leczniczy jest stosowany w okresie ciąży, lub jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas jego stosowania, należy powiadomić pacjentkę o potencjalnym zagrożeniu dla płodu. Kobiety muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji w trakcie leczenia. Nie wiadomo, czy karboplatyna przenika do mleka ludzkiego. Podczas leczenia należy przerwać karmienie piersią. U pacjentów poddanych terapii przeciwnowotworowej może wystąpić supresja gonad skutkująca brakiem miesiączki lub azospermią. Wydaje się, że te zjawiska są zależne od dawki i długości trwania terapii i mogą być nieodwracalne. Przewidzenie stopnia zaburzenia funkcji jąder lub jajników jest skomplikowane ze względu na powszechne stosowanie połączeń kilku leków przeciwnowotworowych, co uniemożliwia ocenę skutków wywołanych przez poszczególne leki. Karboplatyna jest genotoksyczna. Wskazane jest, aby dojrzali płciowo mężczyźni leczeni karboplatyną wstrzymali się z prokreacją podczas leczenia i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia oraz zwrócili się o poradę w sprawie kriokonserwacji spermy przed rozpoczęciem leczenia, w związku z możliwością nieodwracalnej bezpłodności związanej z leczeniem karboplatyną.

Reklama

Carboplatin-Ebewe - efekty uboczne

Bardzo często: małopłytkowość, neutropenia, leukopenia, niedokrwistość, wymioty, nudności, ból brzucha, zmniejszenie klirensu kreatyniny, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (fosfatazy alkalicznej, AspAT), nieprawidłowe wyniki testu czynności wątroby, zaburzenia elektrolitowe (hipokalemia, hipokalcemia, hiponatremia, hipomagnezemia). Często: zakażenia, krwotok, nadwrażliwość (np. wysypka skórna, pokrzywka, rumień, gorączka bez określonej przyczyny lub świąd), reakcje rzekomoanafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, duszność, częstoskurcz, niskie ciśnienie krwi, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli), neuropatia obwodowa, parestezje, osłabienie głębokich odruchów ścięgnistych, zaburzenia czucia, zmiany smaku, zaburzenia widzenia, ototoksyczność, zaburzenia sercowo-naczyniowe, zaburzenia oddychania, śródmiąższowa choroba płuc, skurcz oskrzeli, biegunka, zaparcia, zaburzenia ze strony błony śluzowej, łysienie, zaburzenia skórne, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia układu moczowo-płciowego, astenia, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. Rzadko: utrata wzroku. Częstość nieznana: wtórny nowotwór złośliwy wywołany leczeniem, zapalenie płuc, zahamowanie czynności szpiku kostnego, gorączka neutropeniczna, zespół hemolityczno-mocznicowy, odwodnienie, jadłowstręt, hiponatremia, zespół rozpadu guza, udar naczyniowy mózgu, zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS), niewydolność serca, zator, nadciśnienie, niedociśnienie, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie trzustki, pokrzywka, wysypka, rumień, świąd, martwica w miejscu wstrzyknięcia, odczyn w miejscu wstrzyknięcia, wynaczynienie w miejscu wstrzyknięcia, rumień, złe samopoczucie.

Carboplatin-Ebewe - interakcje

Ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepowe w przypadku chorób nowotworowych, często stosuje się leczenie przeciwzakrzepowe. Duża zmienność krzepliwości u danego pacjenta w trakcie choroby oraz możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwnowotworową chemioterapią wymaga, w przypadku podjęcia decyzji o leczeniu pacjenta doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, zwiększenia częstości kontrolowania wskaźnika INR. Przeciwwskazane jest stosowanie karboplatyny równocześnie ze szczepionką przeciw żółtej febrze. Niezalecane jest stosowanie karboplatyny jednocześnie z: innymi żywymi atenuowanymi szczepionkami, fenytoiną, fosfenytoiną - ze względu na ryzyko nasilenia drgawek wynikające ze zmniejszenia wchłaniania fenytoiny z przewodu pokarmowego przez lek cytotoksyczny albo ryzyko zwiększenia toksyczności lub utraty skuteczności leku cytotoksycznego z powodu zwiększonego metabolizmu fenytoiny w wątrobie. Należy zachować ostrożność przy równoczesnym stosowaniu karboplatyny z: cyklosporyną (oraz przez ekstrapolację z takrolimusem i syrolimusem) ze względu na nadmierną immunosupresję z ryzykiem choroby limfoproliferacyjnej; aminoglikozydami lub diuretykami pętlowymi (ze względu na kumulacyjną nefrotoksyczność i ototoksyczność, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek). Ze względu na to, że glin (aluminium) unieczynnia karboplatynę, igły, zestawy kroplówkowe oraz opakowania zawierające glin mogą zmniejszać skuteczność działania produktu leczniczego.

Carboplatin-Ebewe - dawkowanie

Dożylnie, we wlewie. Dorośli: 400 mg/m2 pc. Kolejne cykle terapii można powtarzać po 4-tygodniowej przerwie i gdy liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi co najmniej 2000 komórek/mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek/mm3. Zaburzenia czynności szpiku. U pacjentów z czynnikami ryzyka, jak np. wcześniej stosowane leczenie powodujące mielosupresję szpiku i (lub) radioterapia lub zły stan ogólnym (2-4 wg ECOG-Zubrod lub <80 wg skali stanu funkcjonowania pacjenta wg Karnofsky`ego) należy zastosować dawkę początkową leku wynoszącą 300-320 mg/m2. Podczas początkowych cykli leczenia należy cotygodniowo kontrolować morfologię krwi (określić nadir wartości hematologicznych) i w razie potrzeby zmodyfikować dawkowanie w kolejnych cyklach. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z klirensem kreatyniny (CCr) <60 ml/min istnieje zwiększone ryzyko znacznego zahamowania czynności szpiku kostnego. Częstość ciężkiej leukopenii, neutropenii lub małopłytkowości wynosiła około 25% podczas stosowania następujących zaleconych dawek: CCr 41-59 ml/min - dawka początkowa (1. dzień): 250 mg/m2 pc. iv.; CCr 16-40 ml/min - dawka początkowa (1. dzień): 200 mg/m2 pc. iv. Początkowa dawka karboplatyny jest obliczana przy pomocy wzoru Calverta, opartego na wyjściowej ocenie czynności nerek i docelowym AUC: Dawka (mg) = docelowy AUC (mg/ml) x [GFR(ml/min) +25]. Docelowe AUC 5-7 mg/ml min, karboplatyna w monoterapii, pacjent dotychczas nieleczony; docelowe AUC 4-6 mg/ml min, karboplatyna w monoterapii, pacjent wcześniej leczony; docelowe AUC 4-6 mg/ml min, karboplatyna + cyklofosfamid, pacjent dotychczas nieleczony. Na podstawie wzoru Calverta całkowitą dawkę karboplatyny oblicza się w mg, nie w mg/m2. Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania karboplatyny u pacjentów z CCr ≤15 ml/min, które pozwalałyby określić zalecone dawkowanie. Nie można przedstawić szczegółowych zaleceń dotyczących dawkowania leku u dzieci i młodzieży. W przypadku pacjentów w wieku >65 lat, może być konieczne dostosowanie dawki karboplatyny w zależności do ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Sposób podania. Preparat należy podawać we wlewie dożylnym, trwającym 15-60 min. Roztwór do infuzji należy przygotować poprzez rozcieńczenie w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań do minimalnego stężenia 0,4 µg/ml.

Carboplatin-Ebewe - uwagi

W trakcie leczenia należy regularnie kontrolować czynność wątroby, nerek oraz morfologię krwi obwodowej (zaleca się oznaczenie morfologii krwi na początku leczenia, a następnie co tydzień w trakcie terapii) oraz wykonywać badania neurologiczne. Karboplatyna może powodować nudności, wymioty, zaburzenia widzenia i słuchu oraz utrudniać koncentrację zaburzając zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


Podobne leki
Cisplatin-Ebewe
Platidiam
Carboplatin Pfizer
Eloxatin

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!