Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗
Czy emocje piłkarskie mogą zaszkodzić sercu? ⚽ Zaskakujące wyniki badań. Sprawdź❗

Claritine Active

Spis treści

Reklama

Claritine Active - skład

1 tabl. o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg loratadyny i 120 mg siarczanu pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Reklama

Claritine Active - działanie

Preparat stanowi połączenie leku przeciwhistaminowego (loratadyna) oraz leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa do stosowania ogólnego (pseudoefedryna). Loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym, selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1; nie wykazuje znaczącego wpływu na receptory H2, nie hamuje wychwytu norepinefryny i praktycznie nie wywiera wpływu na czynność układu sercowo-naczyniowego i na aktywność układu bodźcotwórczego serca. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym wykazującym przede wszystkim aktywność α-mimetyczną. Po podaniu doustnym pseudoefedryna zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa w wyniku zwężenia naczyń krwionośnych. Wykazuje pośrednie działanie sympatykomimetyczne, przede wszystkim ze względu na wpływ na uwalnianie mediatorów adrenergicznych z zakończeń pozazwojowych nerwów. Może powodować także inne objawy związane z pobudzeniem układu współczulnego, takie jak wzrost ciśnienia krwi, tachykardia lub objawy pobudzenia OUN. Po podaniu doustnym loratadyna wchłania się szybko i dobrze. Podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem izoenzymów CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit, desloratadyna, jest farmakologicznie czynny i w dużym stopniu odpowiada za działanie kliniczne. Loratadyna osiąga Cmax w czasie 1-1,5 h po podaniu doustnym; desloratadyna w czasie 1,5-3,7 h. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Lek jest wydalany głównie w postaci metabolitów, z moczem i kałem. Średni T0,5 wynosi 8,4 h (w zakresie 3-20 h) dla loratadyny i 28 h (w zakresie 8,8-92 h) dla desloratadyny. Po podaniu doustnym, pseudoefedryna wchłania się szybko i całkowicie. Początek działania występuje w ciągu 30 min; działanie zmniejszające przekrwienie utrzymuje się 4-6 h po podaniu dawki 60 mg. Pseudoefedryna podlega niecałkowitemu metabolizmowi w wątrobie w procesie N-demetylacji do nieaktywnego metabolitu. Jest wydalana z moczem, w 55-75% w postaci niezmienionej. T0,5 wynosi 5-8 h przy średnim pH moczu = 6; w przypadku zakwaszenia moczu (pH 5) szybkość wydalania jest zwiększona, a czas działania ulega skróceniu; w przypadku alkalizacji moczu, zachodzi częściowa resorpcja.

Claritine Active - wskazania

Objawowe leczenie okresowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, związanego z przekrwieniem błony śluzowej nosa.

Reklama

Claritine Active - przeciwwskazania

Nadwrażliwość lub idiosynkrazja na substancje czynne, leki adrenomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne stosowanie z inhibitorami MAO, oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia tymi lekami. Pacjenci z: jaskrą z wąskim kątem przesączania, zatrzymaniem moczu, chorobami układu sercowo-naczyniowego (takimi jak: choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze), nadczynnością tarczycy, udarem krwotocznym w wywiadzie lub z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego - jest to związane z aktywnością α-mimetyczną pseudoefedryny w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak: bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej nosa, podawanymi doustnie lub do nosa (takimi jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna). Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów mających trudności w połykaniu tabletek, u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego lub nieprawidłową perystaltyką przełyku. Preparatu nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Reklama

Claritine Active - ostrzeżenia

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów >60 lat, ponadto w tej grupie pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - preparatu nie należy stosować u pacjentów >60 lat. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności preparatu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby - preparatu nie należy stosować w tej grupie pacjentów. W przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego, tachykardii, kołatania serca lub zaburzeń rytmu serca, nudności lub objawów neurologicznych (takich jak ból głowy lub nasilony ból głowy) preparat należy odstawić. Aminy sympatykomimetyczne mogą powodować pobudzenie OUN z drgawkami lub zapaścią sercowo-naczyniową z niedociśnieniem tętniczym; prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań jest większe u dzieci, osób w podeszłym wieku lub w przypadku przedawkowania. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących glikozydy naparstnicy, u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego w wywiadzie, cukrzycą, niedrożnością szyi pęcherza moczowego oraz skurczem oskrzeli w wywiadzie. Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą, chorobą wrzodową żołądka powodującą utrudnienie pasażu treści pokarmowej, niedrożnością odźwiernikowo-dwunastniczą, rozrostem gruczołu krokowego, ze zwężeniem szyi pęcherza moczowego, z chorobami układu sercowo-naczyniowego i ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów przyjmujących inne leki z grupy sympatykomimetyków, w tym leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, leki zmniejszające łaknienie, leki psychostymulujące typu amfetaminy, leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inne leki przeciwhistaminowe. Należy zachować ostrożność u pacjentów z migreną przyjmujących alkaloidy sporyszu, które zwężają naczynia. Siarczan pseudoefedryny należy do grupy leków nadużywanych; długotrwałe stosowanie prowadzi do rozwoju tolerancji i z tego powodu zwiększa się ryzyko przedawkowania; nagłe odstawienie może spowodować depresję. Po zastosowaniu leków zawierających pseudoefedrynę mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP); ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu pierwszych 2 dni leczenia, razem z gorączką oraz licznymi, małymi, zwykle niepęcherzykowymi krostkami pojawiającymi się na obrzmiałych zmianach rumieniowych i głównie umiejscowionymi w zgięciach skóry, na tułowiu i na kończynach górnych. Pacjentów należy uważnie obserwować. Jeśli wystąpią takie objawy, jak gorączka, rumień lub pojawienie się licznych niewielkich krostek, należy odstawić lek i, jeśli to konieczne, wdrożyć odpowiednie leczenie. Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeśli u pacjenta wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy odstawić pseudoefedrynę, a pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza. Po zastosowaniu chlorowcowanych wziewnych środków znieczulających u pacjentów przyjmujących leki sympatykomimetyczne możliwe jest wystąpienie okołooperacyjnego ciężkiego nadciśnienia tętniczego - zaleca się przerwanie stosowania tych leków na 24 h przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Reklama

Claritine Active - ciąża

Preparat jest przeciwwskazany w okresie ciąży. Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Reklama

Claritine Active - efekty uboczne

Bardzo często: bezsenność. Często: pragnienie, nerwowość, senność, depresja, pobudzenie, brak łaknienia, zawroty głowy, tachykardia, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa, zaparcia, nudności, suchość w jamie ustnej, ból głowy, uczucie zmęczenia. Niezbyt często: splątanie, drżenie, zwiększona potliwość, uderzenia gorąca, zaburzenia smaku, wzmożone łzawienie, szum w uszach, kołatanie serca, krwawienie z nosa, świąd, częste oddawanie moczu i zaburzenia w oddawaniu moczu. Inne działania niepożądane zgłaszane w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu - bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym anafilaksja, wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, drgawki, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, kaszel, skurcz oskrzeli, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie, zatrzymanie moczu; częstość nieznana: niedokrwienne zapalenie jelita grubego, ciężkie reakcje skórne (w tym ostra uogólniona osutka krostkowa AGEP), zwiększenie masy ciała. Inne działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych i w okresie po wprowadzeniu leku do obrotu związane ze stosowaniem loratadyny: zwiększenie apetytu, wysypka, zapalenie żołądka.

Claritine Active - interakcje

Loratadyna stosowana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania, jak wykazano w badaniach sprawności psychoruchowej. Ze względu na szeroki indeks terapeutyczny loratadyny brak jest doniesień o podejrzewanych lub potwierdzonych badaniami klinicznymi istotnych interakcjach. Jednoczesne stosowanie inhibitorów MAO i leków sympatykomimetycznych może spowodować wystąpienie przełomów nadciśnieniowych. Leki sympatykomimetyczne zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe α-metylodopy, mekamylaminy, rezerpiny, alkaloidów ciemiężycy Veratrum i guanetydyny. Nie zaleca się stosowania pseudoefedryny z następującymi lekami: bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); dopaminergiczne leki zwężające naczynia krwionośne, jak: dihydroergotamina, ergotamina, metyloergometryna (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); linezolid (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia ciśnienia krwi); inne leki zwężające naczynia krwionośne stosowane jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, podawane doustnie lub do nosa, jak: fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna itd. (ryzyko skurczu naczyń krwionośnych). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny siarczanu, natomiast kaolin zmniejsza ją.

Claritine Active - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: 1 tabl. 2 razy na dobę (co 12 h). Czas trwania leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy. Nie należy kontynuować stosowania preparatu po ustąpieniu objawów. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 10 dni, gdyż podczas długotrwałego stosowania działanie pseudoefedryny zmniejsza się. Po wystarczającym złagodzeniu objawów przekrwienia błony śluzowej górnych dróg oddechowych, w razie potrzeby, leczenie można kontynuować tylko za pomocą leku przeciwhistaminowego. Szczególne grupy pacjentów. Nie stosować u dzieci w wieku <12 lat, u pacjentów w wieku >60 lat, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby (nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku w tych grupach pacjentów). Sposób podania. Tabl. należy połknąć w całości popijając szklanką wody; tabl. nie należy dzielić, rozgryzać ani żuć. Preparat można stosować niezależnie od posiłków.

Claritine Active - uwagi

Stosowanie pseudoefedryny może być przyczyną dodatnich wyników testów antydopingowych. Należy przerwać stosowanie leku na ok. 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, u niektórych osób bardzo rzadko występuje senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie należy się spodziewać, by siarczan pseudoefedryny zaburzał sprawność psychoruchową.


Podobne leki
Cirrus Duo
NeoAfrin
Actifed
Sudafed

Reklama

Czy ubytek słuchu można wyleczyć? 👂
Sprawdź!