Nowy sklep

już ON-LINE

Eloxatin

Działanie

Lek przeciwnowotworowy, pochodna platyny. Oksaliplatyna wykazuje szerokie spektrum działania cytotoksycznego in vitro oraz działa przeciwnowotworowo in vitro w różnych układach modelowych guzów. Ponadto wykazuje aktywność in vitro oraz in vivo w różnych modelach opornych na cisplatynę. Zarówno in vitro, jak in vivo obserwowano synergistyczne działanie cytotoksyczne podczas stosowania leku w połączeniu z 5-fluorouracylem. Badania nad mechanizmem działania oksaliplatyny, mimo że nie jest on w pełni wyjaśniony, wykazały, że uwodnione pochodne, powstające w następstwie biotransformacji oksaliplatyny, wchodzą w interakcje z DNA, w wyniku czego powstające krzyżowe połączenia, zarówno wewnątrz, jak i pomiędzy łańcuchami DNA, powodują przerwanie syntezy DNA. Oksaliplatyna podlega w znacznym stopniu biotransformacji w organizmie, do licznych cytotoksycznych metabolitów oraz licznych nieaktywnych związków sprzężonych. Jest wydalana głównie z moczem, z klirensem nerkowym głównie w okresie 48 h po podaniu leku. Po 5 dobach, około 54% całkowitej dawki leku wykrywane jest w moczu, a mniej niż 3% w kale.

Wskazania

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy stopnia lII (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego oraz leczenie raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na oksaliplatynę. Okres karmienia piersią. Zahamowanie czynności szpiku kostnego przed pierwszym cyklem leczenia: liczba neutrofilów < 2 x 109/l i (lub) liczba płytek < 100 x 109/l. Obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Środki ostrożności

Lek należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych; lek powinien być podawany pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek, podanie oksaliplatyny należy rozważyć po ocenie stosunku korzyści do ryzyka u danego pacjenta; w takich przypadkach należy ściśle kontrolować czynność nerek i dostosować dawkę leku w zależności od jego działania toksycznego. Pacjentów z reakcją alergiczną na związki platyny w wywiadzie należy obserwować w kierunku pojawienia się objawów alergii, a w razie wystąpienia reakcji przypominającej anafilaksję po podaniu oksaliplatyny należy przerwać jej podawanie i zastosować odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów przeciwwskazane jest ponowne podanie oksaliplatyny. Działanie toksyczne oksaliplatyny na przewód pokarmowy wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych. W razie wynaczynienia, należy natychmiast przerwać wlew i zastosować miejscowe leczenie objawowe. Ze względu na neurotoksyczne działanie leku, każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jego podaniu należy przeprowadzić badanie neurologiczne. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów przyjmujących inne leki o działaniu neurotoksycznym. W przypadku wystąpienia ostrych zaburzeń czucia w gardle i krtani w trakcie i po infuzji trwającej 2 h, następną dawkę oksaliplatyny należy podać we wlewie dożylnym trwającym ponad 6 h. W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (przeczulica, zaburzenia czucia) należy zmodyfikować dawkę oksaliplatyny, w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów: jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, następną dawkę należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające); w razie utrzymywania się przeczulicy bez zaburzenia czynnościowego do następnego cyklu leczenia, następną dawkę leku należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające); jeśli przeczulica z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, podawanie oksaliplatyny należy przerwać. Po ustąpieniu objawów po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć ponowne podanie preparatu. Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia nieprzemijających objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. W razie wystąpienia zmian hematologicznych (liczba neutrofilów < 1,5 x 109/l lub liczba płytek krwi < 50 x 109/l) należy opóźnić podanie następnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do prawidłowych wartości. W przypadku wystąpienia zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej z lub bez neutropenii, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych i (lub) zapalenia jamy ustnej (do stopnia 1. lub mniej) i (lub) zwiększenia liczby neutrofilów do ≥ 1,5 x 109/l. Przy podawaniu oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem, należy przestrzegać zasad modyfikowania dawki w zależności od pojawienia się objawów działania toksycznego 5-fluorouracylu. W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii 3. do 4. stopnia (liczba neutrofilów < 1,0 x 109/l) lub małopłytkowości 3. do 4.stopnia (liczba płytek < 50 x 109/l) należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2 pc. (leczenie raka z przerzutami) lub 75 mg/m2 pc. (leczenie uzupełniające); należy także odpowiednio zmniejszyć dawkę 5-fluorouracylu. W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub w badaniu radiologicznym nacieki w płucach, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań, które wykluczą obecność choroby śródmiąższowej płuc lub zwłóknienia płuc. W przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby albo nadciśnienia wrotnego, którego nie można przypisać obecności przerzutów do wątroby, należy wziąć pod uwagę bardzo rzadkie przypadki zaburzeń naczyniowych wątroby wywołanych przez leki.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować w ciąży i u kobiet w okresie rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Odpowiednią antykoncepcję należy stosować podczas leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia u kobiet i 6 miesięcy u mężczyzn. Przeciwwskazane jest karmienie piersią podczas leczenia oksaliplatyną. Leczenie oksaliplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność - przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o możliwości przechowania nasienia.

Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania oksaliplatyny w połączeniu z 5-fluorouracylem i (lub) kwasem folinowym były zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, nudności, wymioty, zapalenie błon śluzowych), krwi i układu krwiotwórczego (neutropenia, małopłytkowość) oraz ze strony układu nerwowego (obwodowa neuropatia czuciowa). Działania niepożądane występowały częściej i były bardziej nasilone podczas stosowania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i z kwasem folinowym, niż podczas stosowania 5-fluorouracylu i (lub) kwasu folinowego w monoterapii. Bardzo często (≥1/10): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie masy ciała (leczenie uzupełniające), niedokrwistość, neutropenia, trombocytopenia, leukopenia, limfopenia, obwodowa neuropatia czuciowa, zaburzenia czucia, zaburzenia smaku, ból głowy, duszność, kaszel, nudności, biegunka, wymioty, zapalenie jamy ustnej i (lub) zapalenie błon śluzowych, ból brzucha, zaparcie, choroba skóry, łysienie, ból pleców, jadłowstręt, nieprawidłowe stężenia glukozy we krwi, hipokaliemia, nieprawidłowe stężenia sodu we krwi, zakażenie, krwawienie z nosa, uczucie zmęczenia, gorączka (bardzo często gorączka i dreszcze (drżenia) z powodu zakażenia (z neutropenią lub bez) lub ewentualnie o mechanizmie odpornościowym), osłabienie, ból, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk, zakrzepica; wynaczynienie może prowadzić do miejscowego bólu i zapalenia, które może być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, szczególnie gdy oksaliplatyna jest podawana przez żyłę obwodową), alergia i (lub) reakcje alergiczne (częste reakcje alergiczne: wysypka skórna (szczególnie pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa; częste reakcje anafilaktyczne: skurcz oskrzeli, uczucie bólu w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, wstrząs anafilaktyczny). Często (≥1/100, <1/10): zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie masy ciała (leczenie raka z przerzutami), zawroty głowy, zapalenie nerwów ruchowych, odczyn oponowy, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, czkawka, niestrawność, refluks żołądkowo-przełykowy, krwawienie z żołądka i jelit, krwotok z odbytnicy, krwiomocz, bolesne, utrudnione oddawanie moczu, zaburzenia częstości oddawania moczu, złuszczanie się skóry (zespół dłoniowo-podeszwowy), wysypka z rumieniem, wysypka, nasilone pocenie się, zmiany w obrębie paznokci, ból stawów, ból kości, odwodnienie, zapalenie błony śluzowej nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych, neutropenia z gorączką i (lub) posocznica z neutropenią, krwotok, nagłe zaczerwienie twarzy, zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, nadciśnienie, depresja, bezsenność, reakcje alergiczne (jak np. wysypka skórna, pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa), reakcje anafilaktyczne (skurcz oskrzeli, ból w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, wstrząs anafilaktyczny). Niezbyt często (≥1/1000, <1/100): ototoksyczność, niedrożność jelita, zaczopowanie jelit, kwasica metaboliczna, nerwowość. Rzadko (≥1/10 000, 1/1000): małopłytkowość autoimmunologiczna, niedokrwistość hemolityczna, dyzartria, przemijające pogorszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia, zapalenie nerwu wzrokowego, utrata wzroku przemijająca po zakończeniu leczenia, głuchota, śródmiąższowa choroba płuc (czasami ze skutkiem śmiertelnym), zwłóknienie płuc, zapalenie okrężnicy (w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile). Bardzo rzadko (<1/10 000): zespół niedrożności zatok wątrobowych lub objawy patologiczne, związane z takimi zaburzeniami ze strony wątroby jak (plamica wątroby, regeneracyjny przerost guzkowy, zwłóknienie wokół zatok wątrobowych, nadciśnienie wrotne i/lub zwiększenie aktywności aminotransferaz), ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, prowadząca do ostrej niewydolności nerek. Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano (nieznana częstość występowania): zespół hemolityczno-mocznicowy, drgawki. Ciężka biegunka i (lub) wymioty, szczególnie przy podawaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem mogą spowodować odwodnienie, porażenną niedrożność jelit, innego rodzaju niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek. Umiejscowione parestezje o umiarkowanym nasileniu lub parestezje, które mają wpływ na aktywność pacjenta, mogą utrzymywać się przez okres do 3 lat po zakończeniu leczenia uzupełniającego.

Interakcje

U pacjentów, którzy otrzymali pojedynczą dawkę oksaliplatyny bezpośrednio przed podaniem 5-fluorouracylu, nie zaobserwowano zmian stopnia narażenia na 5-fluorouracyl. W badaniach in vitro nie stwierdzono znamiennego wypierania oksaliplatyny z połączeń z białkami osocza krwi po podaniu następujących leków: erytromycyna, salicylany, granisetron, paklitaksel i walproinian sodu.

Dawkowanie

Dożylnie, wyłącznie u dorosłych. Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami i leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. co 2 tyg. Leczenie uzupełniające prowadzi się przez 12 cykli (6 tygodni). Dawkę należy dostosować w zależności od tolerancji pacjenta na lek. Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidyny, np. 5-fluorouracylem.
Lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 2-6 h, przez dojście centralne lub do żyły obwodowej. Roztwór do wlewu przygotowuje się w 250-500 ml 5% roztworu glukozy, tak aby uzyskać stężenie leku w granicach 0,2-0,7 mg/ml (stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem w praktyce klinicznej przy stosowaniu dawki 85 mg/m2 pc.).
Nie ma potrzeby zmiany dawki u pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek. U pacjentów z umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek leczenie można rozpocząć od zwykle zalecanej dawki, monitorując leczenie. Nie zmieniano dawki oksaliplatyny w trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynności wątroby. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w podeszłym wieku.

Uwagi

Przed podawaniem oksaliplatyny nie jest potrzebne nadmierne nawodnienie pacjenta. Przed rozpoczęciem podawania oksaliplatyny oraz przed każdym następnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem. W trakcie leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko zawrotów głowy, nudności i wymiotów, zaburzeń widzenia i innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód i zachowanie równowagi i mogą prowadzić do niewielkiego lub umiarkowanego upośledzenia zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Preparat przed użyciem należy rozcieńczyć.

Pharmindex