Zyrtec

Zyrtec przede wszystkim niweluje objawy związane z sezonowym, a także przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Ponadto redukuje symptomy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Lek cechuje się działaniem przeciwalergicznym. Spowalnia reakcję, która prowadzi do wytwarzania się bąbli pokrzywkowych i zaczerwienień.

Spis treści

Zyrtec - skład

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny; tabl. zawierają laktozę. 1 ml kropli doustnych zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny (1 kropla zawiera 0,5 mg dichlorowodorku cetyryzyny); krople zawierają p-hydroksybenzoesany. 1 ml roztworu doustnego zawiera 1 mg dichlorowodorku cetyryzyny; roztwór zawiera sorbitol oraz p-hydroksybenzoesany.

Zyrtec - Działanie

Cetyryzyna, metabolit hydroksyzyny, jest silnym i selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Ponadto wykazuje działanie przeciwalergiczne, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówek. Hamuje reakcję prowadzącą do powstawania bąbli pokrzywkowych i zaczerwienienia. Łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Maksymalne stężenie cetyryzyny we krwi w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1,0 ± 0,5 h po podaniu doustnym. Wiąże się z białkami osocza w ok. 93 ± 0.3 %. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h; jest krótszy u dzieci.

Zyrtec - wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Tabl. powl. można stosować u dorosłych i dzieci w wieku ≥6 lat; krople doustne oraz roztwór doustny - u dorosłych i dzieci w wieku ≥2 lat.

Zyrtec - Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny

Zyrtec - ostrzeżenia

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów: z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. z uszkodzonym rdzeniem kręgowym, rozrostem gruczołu krokowego), z padaczką lub ryzykiem wystąpienia drgawek oraz w skojarzeniu z alkoholem. W przypadku przerwania stosowania cetyryzyny może wystąpić świąd i (lub) pokrzywka, nawet, jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. W niektórych przypadkach objawy te mogą być nasilone i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy powinny ustąpić po wznowieniu leczenia. Kropli doustnych i roztworu doustnego nie stosować u dzieci

Zyrtec - ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży. Cetyryzyna przenika do mleka matki w stężeniach stanowiących 25 do 90% stężenia leku w osoczu (w zależności od czasu pobierania próbek po podaniu) - należy zachować ostrożność podczas przepisywania cetyryzyny u kobiet karmiących piersią. Dane dotyczące wpływu na płodność u ludzi są ograniczone, nie stwierdzono jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na zagrożenie dla bezpieczeństwa w zakresie rozrodczości u ludzi.

Zyrtec - efekty uboczne

Mogą wystąpić: senność, zmęczenie, ból i zawroty głowy, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności, zapalenie gardła. U dzieci z częstością ≥1% obserwowano: biegunkę, senność, zapalenie błony śluzowej nosa, zmęczenie. Ponadto, po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane - niezbyt często: pobudzenie, parestezje, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie; rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększona aktywność AlAT, fosfatazy alkalicznej, GGT, zwiększone stężenie bilirubiny), pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała; bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, omdlenie, drżenie, dystonia, dyskineza, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu; częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, koszmary senne, amnezja, osłabienie pamięci, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zapalenie wątroby, ostra uogólniona osutka krostkowa, bole stawów, zatrzymanie moczu. Zgłaszano przypadki świądu (intensywnego swędzenia) i (lub) pokrzywki po przerwaniu stosowania cetyryzyny.

Zyrtec - interakcje

Ze względu na właściwości farmakokinetyczne, farmakodynamiczne oraz profil tolerancji cetyryzyny nie są spodziewane interakcje preparatu z innymi lekami. W przeprowadzonych badaniach interakcji lekowych nie donoszono o występowaniu interakcji farmakodynamicznych ani znaczących interakcji farmakokinetycznych, w szczególności z pseudoefedryną lub teofiliną (400 mg na dobę). Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość wchłaniania cetyryzyny. U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może dodatkowo zmniejszać zdolność reagowania i koncentrację. Cetyryzyna nie nasila jednak działania alkoholu (w stężeniu 0,5g/l we krwi).

Zyrtec - dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 10 mg (1 tabl. powl. lub 10 ml roztworu doustnego lub 20 kropli) raz na dobę; dzieci 6-12 lat: 5 mg (1/2 tabl. powl. lub 5 ml roztworu doustnego lub 10 kropli) 2 razy na dobę; dzieci 2-6 lat: 2,5 mg (2,5 ml roztworu doustnego lub 5 kropli) 2 razy na dobę. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli czynność nerek jest u nich prawidłowa. U dorosłych pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie uzależnić od klirensu kreatyniny (CCr) - CCr = 50-79 ml/min: 10 mg raz na dobę; CCr = 30-49 ml/min: 5 mg raz na dobę; CCr Sposób podania. Tabl. powl. można podzielić na 2 równe dawki; połykać popijając szklanką płynu. Roztwór doustny można przyjmować bez rozcieńczania. Krople należy odmierzyć na łyżkę lub rozcieńczyć w wodzie i przyjąć doustnie bezpośrednio po przyrządzeniu; w przypadku rozcieńczania należy wziąć pod uwagę, że objętość wody, do której dodaje się krople, musi być dostosowana do objętości, jaką pacjent (w szczególności dziecko) jest w stanie połknąć.

Zyrtec - uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych. Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Pacjenci, u których wystąpiła senność, powinni jednak unikać prowadzenia pojazdów, wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności oraz obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek oraz nie powinni stosować dawek większych niż zalecane.

Pharmindex