Nowy sklep

już ON-LINE

Bilaxten

Działanie

Lek przeciwhistaminowy. Bilastyna jest długo działającym selektywnym antagonistą obwodowych receptorów H1, który nie wykazuje powinowactwa do receptorów muskarynowych. Nie posiada właściwości uspokajających. Szybko się wchłania, osiąga Cmax po ok. 1,3 h. Pokarm zmniejsza jej biodostępność. Wiąże się z białkami osocza w 84-90%. 95% podanej dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem (28,3%) i kałem (66,5%). T0,5 wynosi 14,5 h.

Wskazania

Objawowe leczenie uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek podawanie bilastyny jednocześnie z inhibitorami P-glikoproteiny (takimi jak np. ketokonazol, erytromycyna, cyklosporyna, rytonawir lub diltiazem) może zwiększać stężenie bilastyny w osoczu, a tym samym zwiększać ryzyko działań niepożądanych. Dlatego u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy unikać podawania bilastyny jednocześnie z inhibitorami P-glikoproteiny.

Ciąża i laktacja

Brak badań, unikać stosowania leku w ciąży. Nie wiadomo, czy bilastyna wydzielana jest do mleka matki. Decyzja dotycząca zaprzestania/wstrzymania terapii preparatem musi być podjęta po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią i korzyści dla matki wynikających z leczenia bilastyną.

Działania niepożądane

Często: senność, ból głowy. Niezbyt często: opryszczka twarzy; zwiększenie łaknienia; lęk, bezsenność; szumy uszne, zawroty głowy pochodzenia obwodowego; blok prawej odnogi, arytmia zatokowa, wydłużenie odstępu QT w EKG, inne nieprawidłowości w zapisie EKG; zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego; duszność; uczucie dyskomfortu w nosie, uczucie suchości w nosie; ból w nadbrzuszu, ból brzucha, nudności, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, biegunka, suchość w ustach, niestrawność, zapalenie żołądka; świąd; zmęczenie, pragnienie, nasilenie dotychczasowych objawów, wzmożona ciepłota ciała, osłabienie; zwiększona aktywność GGT, AlAT, AspAT, kreatyniny, trójglicerydów we krwi, zwiększenie masy ciała. Częstość nieznana: nie zaobserwowano palpitacji i tachykardii w okresie po wprowadzeniu do obrotu.

Interakcje

Pokarm znacząco zmniejsza dostępność biologiczną bilastyny po podaniu doustnym o 30%. Jednoczesne podanie 20 mg bilastyny i soku grejpfrutowego zmniejsza biodostępność bilastyny o 30%, efekt ten może również dotyczyć innych soków owocowych. Rytonawir i ryfampicyna mogą zmniejszać stężenie bilastyny we krwi. Bilastyna jest substratem dla P-gp i nie jest metabolizowana, jednoczesne spożycie bilastyny i ketokonazolu lub erytromycyny zwiększa 2-krotnie AUC, zaś 2-3-krotnie Cmax. Cyklosporyna może zwiększać stężenie bilastyny w osoczu. Podczas jednoczesnego stosowania bilastyny i diltiazemu Cmax bilastyny zwiększało się o 50%. Sprawność psychomotoryczna po jednoczesnym spożyciu alkoholu i bilastyny była podobna do obserwowanej po przyjęciu alkoholu i placebo. Jednoczesne przyjmowanie bilastyny i lorazepamu (3 mg) przez 8 dni nie nasiliło depresyjnego wpływu lorazepamu na o.u.n. Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych. Oczekuje się, że zakres interakcji z innymi preparatami oraz inne rodzaje interakcji będą podobne w populacji dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: 20 mg raz na dobę, 1 h przed lub 2 h po posiłku lub spożyciu soku owocowego. Czas leczenia uczuleniowego zapalenia błony śluzowej nosa powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergeny. W przypadku sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić po ich ponownym wystąpieniu. W całorocznym uczuleniowym zapaleniu błony śluzowej nosa leczenie można ciągłe prowadzić podczas okresów ekspozycji na alergeny. Czas leczenia pokrzywki zależy od typu, czasu trwania i przebiegu dolegliwości. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania: u pacjentów w podeszłym wieku (doświadczenie dotyczące stosowania leku u pacjentów w wieku powyżej 65 lat jest niewielkie), pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie jest wskazane stosowanie bilastyny w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa i spojówek oraz pokrzywce u dzieci w wieku od narodzenia do dwóch lat. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania bilastyny u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie zostało jeszcze ustalone. Sposób podania. Tabletki należy połykać popijając wodą. Zaleca się przyjmować dobową dawkę jednorazowo.

Uwagi

Preparat nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, jednak bardzo rzadko, u niektórych osób, występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Pharmindex