} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

DepoCyte

Spis treści

Reklama

DepoCyte - skład

1 fiolka (5 ml) zawiera 50 mg cytarabiny.

Reklama

DepoCyte - działanie

Lek o długotrwałym uwalnianiu cytarabiny, przeznaczonym do bezpośredniego podawania do płynu mózgowo-rdzeniowego. Cytarabina jest lekiem przeciwnowotworowym działającym na komórki tylko w fazie S podziału komórkowego. W komórce cytarabina jest metabolizowana do postaci czynnego metabolitu - trifosforanu-5`-cytarabiny (ara-CTP). Mechanizm działania nie został do końca poznany, ale wydaje się, że ara-CTP działa głównie blokująco na syntezę DNA. Wbudowanie w DNA i RNA może również przyczynić się do toksyczności cytarabiny. Cytarabina jest cytotoksyczna wobec wielu różnorodnych hodowli proliferujących komórek ssaków. Analiza danych farmakokinetycznych wykazała, że po podaniu dokanałowym leku o długotrwałym uwalnianiu cytarabiny, zarówno poprzez nakłucie lędźwiowe jak i zbiornik śródkomorowy, maksymalne stężenie cytarabiny obserwowano w ciągu 5 h, zarówno w komorach mózgu jak i przestrzeni śródoponowej. Po szczytach obserwowano dwufazowy profil eliminacji składający się z początkowego ostrego zmniejszenia stężenia, po którym następowała faza wolniejsza zakończona fazą końcową półtrwania wynosząca od 100 do 263 h w przypadku dawek od 12,5 mg do 75 mg. Inaczej w przypadku podania dokanałowego 30 mg wolnej cytarabiny, wówczas dwufazowy profil stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym z końcową fazą okresu półtrwania wynosił około 3,5 h. Ekspozycja na cytarabinę w komorach mózgu jak i przestrzeni śródoponowej jest podobna niezależnie od drogi podania (dokomorowo lub poprzez nakłucie lędźwiowe). Ponadto w porównaniu z wolną cytarabiną, lek o długotrwałym uwalnianiu cytarabiny zwiększa okres biologicznego półtrwania o czynnik 27 do 71 w zależności od drogi podania oraz badanego przedziału. Stężenie cytarabiny w kapsułkach oraz miano cząsteczek tłuszczowych, podczas podawania cytarabiny w kapsułkach charakteryzowała podobna dystrybucja. AUC wolnej cytarabiny oraz zamkniętej w kapsułkach po dokomorowym podaniu leku wydawało się zwiększać liniowo wraz ze zwiększeniem dawki, wskazując na to, że uwalnianie cytarabiny z preparatu oraz farmakokinetyka cytarabiny są liniowe w ludzkim płynie mózgowo-rdzeniowym. Główną drogą eliminacji cytarabiny jest metabolizm do nieczynnego związku ara-U (1-β-D-arabinofuranozylouracyl lub arabinozyd urydyny), po którym następuje wydalanie ara-U w moczu. W przeciwieństwie do cytarabiny podawanej układowo, która jest szybko metabolizowana do ara-U, przemiana w ara-U w płynie mózgowo-rdzeniowym jest znikoma po podaniu dokanałowym, ze względu na znamiennie mniejszą aktywność dezaminazy cytydyny w tkankach OUN i w płynie mózgowo-rdzeniowym. Klirens cytarabiny w płynie mózgowo-rdzeniowym wynosi około 0,24 ml/min. Więcej niż 90% cytarabiny było wydalane do 4. dnia od podania, zaś dodatkowe 2,7% po 21 dniach. Komponenty lipidowe podlegają hydrolizie i w większości włączane są do tkanek po rozpadzie w przestrzeni międzyoponowej.

Reklama

DepoCyte - wskazania

Dokanałowe leczenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chłoniaka. U większości pacjentów takie leczenie będzie częścią łagodzenia objawów choroby.

Reklama

DepoCyte - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cytarabinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Czynne zakażenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Reklama

DepoCyte - ostrzeżenia

Pacjenci otrzymujący lek powinni równocześnie przyjmować kortykosteroidy (np. deksametazon) w celu złagodzenia objawów zapalenia pajęczynówki (nieleczone zapalenie pajęczynówki może prowadzić do zgonu). Pacjentów należy ściśle monitorować w celu wykrycia neurotoksyczności; wczesne oznaki neurotoksyczności mogą obejmować: ból głowy, nudności, wymioty i gorączkę. Podawanie dokanałowe cytarabiny wiąże się z występowaniem ciężkiej toksyczności OUN, która może prowadzić do trwałej niewydolności, obejmującej ślepotę, zaburzenia czynności szpiku oraz inne objawy neurotoksyczności. Podawanie leku w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami działającymi neurotoksycznie lub napromienianiem czaszki i rdzenia zwiększa ryzyko neurotoksyczności. W razie wystąpienia neurotoksyczności należy zmniejszyć dawkę; jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy przerwać leczenie. Dokanałowe podawanie leków może wiązać się z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych w wyniku zakażenia. Donoszono również o przypadkach wodogłowia, prawdopodobnie będących skutkiem zapalenia pajęczynówki. Zatrzymanie lub zmniejszenie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego może prowadzić do zwiększenia stężenia wolnej cytarabiny w płynie mózgowo-rdzeniowym, co zwiększa ryzyko neurotoksyczności. Dlatego też przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć potrzebę oceny przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Nie należy spodziewać się działania układowego cytarabiny podanej dokanałowo, jednak nie można wykluczyć działania cytarabiny na funkcję szpiku. Zaleca się monitorowanie układu krwiotwórczego. Ponieważ cząsteczki leku mają podobny rozmiar i wygląd co krwinki białe, należy zachować ostrożność podczas interpretowania wyników analizy płynu mózgowo-rdzeniowego po podaniu leku. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży, gdyż bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u dzieci nie zostały należycie dowiedzione.

Reklama

DepoCyte - ciąża

Cytarabina podawania ogólnoustrojowo w czasie ciąży, głównie w I trymestrze, może uszkodzić płód. Ponieważ jednak ekspozycja układowa na cytarabinę po dokanałowym podaniu jest znikoma, obawy o uszkodzenie płodu są mało uzasadnione. Chociaż ryzyko wydaje się niskie, kobiety w wieku rozrodczym nie powinny być leczone, dopóki nie zostanie wykluczone prawdopodobieństwo ciąży i nie zostanie wdrożona skuteczna antykoncepcja. W związku z tym, że cytarabina jest lekiem o właściwościach mutagennych i może uszkadzać chromosomy w komórkach rozrodczych człowieka, kobiety i mężczyźni przyjmujący lek powinni stosować skuteczną antykoncepcję. Nie wiadomo, czy cytarabina podana dokanałowo przenika do mleka matki. Ekspozycja układowa na wolną cytarabinę po podaniu dokanałowym jest znikoma. Ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że cytarabina przenika do mleka matki oraz ze względu na fakt, że może ona wywoływać poważne objawy niepożądane u dzieci karmionych piersią, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Reklama

DepoCyte - efekty uboczne

Może wystąpić ciężka toksyczność po podaniu pojedynczej jak i skumulowanych dawek. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych jest w ciągu pierwszych 5 dni od podania. Reakcje niepożądane występujące w ponad 10% cykli: ból głowy, zapalenie pajęczynówki, dezorientacja, nudności, wymioty, biegunka, osłabienie, gorączka, uczucie zmęczenia, małopłytkowość. Ponadto o podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych może świadczyć: ból pleców, drgawki, ból karku, sztywność karku, wodogłowie nabyte, pleocytoza płynu m-r., odczyn oponowy. Odnotowano przypadki: ciężkiej toksyczności ośrodkowego układu nerwowego, w tym utrzymującej się skrajnej senności, dezorientacji, porażenia połowiczego, zaburzeń widzenia (także ślepoty), głuchoty i porażenia nerwów czaszkowych; okresowego zwiększenia stężenia białka w płynie m-r. i liczby białych krwinek oraz wystąpienie objawów neuropatii obwodowego układu nerwowego, takich jak ból, drętwienie, parestezja, niedoczulica, osłabienie, trudności z utrzymaniem moczu i kału. Zgłaszano również zespół ogona końskiego. Dokanałowe podawanie cytarabiny może powodować mielopatię i mieć inne działanie neurotoksyczne, niekiedy prowadzące do utrwalonej niewydolności neurologicznej. W badaniach fazy 1-4 częstość drgawek była wyższa w grupie przyjmującej lek niż w grupie przyjmującej cytarabinę.

DepoCyte - interakcje

Nie ustalono jednoznacznie interakcji między cytarabiną podawaną dokanałowo a innymi lekami. Równoczesne podawanie z innymi lekami przeciwnowotworowymi podawanymi dokanałowo nie było badane. Równoczesne dokanałowe podawanie cytarabiny z innymi lekami cytotoksycznymi zwiększa ryzyko neurotoksyczności.

DepoCyte - dawkowanie

Lek powinien być podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza doświadczonego w stosowaniu przeciwnowotworowych leków chemioterapeutycznych. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku): leczenie indukujące - 2 dawki po 50 mg podawane co 14 dni (tydzień 1. i 3.); leczenie konsolidujące - 3 dawki po 50 mg podawane co 14 dni (tydzień 5., 7. i 9.) po czym dawka dodatkowa 50 mg w 13. tygodniu; leczenie podtrzymujące - 4 dawki po 50 mg podawane co 28 dni (tydzień 17., 21., 25. i 29.). W przypadku wystąpienia neurotoksyczności dawkę należy zmniejszyć do 25 mg. Jeżeli objawy będą się utrzymywać, należy przerwać leczenie. W dniu podania leku wszyscy pacjenci powinni rozpocząć otrzymywanie przez 5 dni doustnie lub dożylnie 4 mg deksametazonu 2 razy na dobę. Sposób podania. Lek należy podawać w powolnym wlewie przez okres 1–5 min bezpośrednio do płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez zbiornik śródkomorowy lub bezpośrednie wstrzyknięcie przez nakłucie lędźwiowe. Po podaniu w punkcji lędźwiowej pacjent powinien przebywać w pozycji leżącej przez godzinę po podaniu leku.

DepoCyte - uwagi

Ze względu na potencjalne objawy niepożądane, w trakcie leczenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn. Lek należy przechowywać w temp. 2-8st.C; nie zamrażać. Ze względu na toksyczność leku należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowania, podania i użycia – należy postępować zgodnie z instrukcją zawartą w ChPL.


Podobne leki
Alexan
Cytosar
Gemzar
5-Fluorouracil-Ebewe

Reklama

Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!