Mitomycin C Kyowa

Spis treści

Mitomycin C Kyowa - Skład

1 fiolka zawiera 10 mg lub 20 mg mitomycyny.

Mitomycin C Kyowa - Działanie

Cytostatyk o działaniu alkilującym z grupy antybiotyków, otrzymywany ze szczepu <I>Streptomyces caespitosus</I>. Działanie cytotoksyczne wykazują grupy: azyrynowa, karbaminowa i chinonowa. Mitomycyna ulega aktywacji <I>in vivo</I> do formy biologicznie czynnej drogą redukcji grupy chinonowej przez system enzymatyczny zależny od NADPH. Mechanizm działania cytotoksycznego obejmuje efekt alkilujący, fragmentację nici DNA, wiązanie krzyżowe nici DNA, zahamowanie syntezy DNA, RNA i syntezy białek, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej. Mitomycyna ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni międzykomórkowej i osiąga duże stężenia w mięśniach, sercu, płucach, nerkach, przewodzie pokarmowym i płynach wysiękowych. Po jednorazowym podaniu dożylnym ulega szybkiej eliminacji (okres półtrwania w surowicy dawki 30 mg wynosi 17 minut) zależnej głównie od metabolizmu leku w wątrobie, w mniejszym stopniu w innych tkankach.

Reklama

Mitomycin C Kyowa - Wskazania

Chemioterapia wielolekowa raka żołądka, raka piersi, raka płuca, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka okolic głowy i szyi oraz w innych lokalizacjach.

Mitomycin C Kyowa - Przeciwskazania

Nadwrażliwość na mitomycynę. Ciąża lub podejrzenie ciąży.

Mitomycin C Kyowa - Ostrzeżenia

W czasie leczenia chorzy powinni być pod stałą kontrolą. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia lub zaostrzenia krwawienia. W czasie leczenia istnieje również zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji, u chorych ze współistniejącą infekcją może dojść do zaostrzenia zakażenia. W przypadku wystąpienia krwawienia lub infekcji należy odstawić lek lub zmniejszyć jego dawkę. Szczególna ostrożność oraz redukcja dawki zalecana jest w przypadku leczenia chorych ze współistniejącymi: skazą krwotoczną, uszkodzeniem szpiku, niewydolnością wątroby, chorobami nerek, infekcją. Ze względu na ryzyko wystąpienia mielotoksyczności, w trakcie terapii należy często kontrolować obraz morfologiczny krwi. Nie należy podawać następnej dawki leku, jeśli liczba białych krwinek jest ≤ 3 x 10<sup>9</sup>/l, a liczba płytek < 90 x 10<sup>9</sup>/l; w przypadku wystąpienia zaburzeń należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do wynaczynienia leku, które prowadzi nieuchronnie do miejscowej martwicy tkanek.

Mitomycin C Kyowa - Ciąża

Leczenie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę. Zaleca się skutecznie zapobiegać ciąży podczas leczenia. W przypadku konieczności leczenia podczas laktacji należy zaprzestać karmienia piersią.

Mitomycin C Kyowa - Efekty uboczne

Mielosupresja: niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, pancytopenia; może pojawić się krwawienie lub objawy skazy krwotocznej. Nefrotoksyczność: białkomocz, krwiomocz, nadciśnienie tętnicze lub obrzęki pochodzenia nerkowego, a także ostra niewydolność nerek, zespół hemolityczno-mocznicowy. Może wystąpić śródmiąższowe zapalenie płuc lub zwłóknienie płuc. Układ pokarmowy: utrata łaknienia, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia wątroby. Reakcje nadwrażliwości: gorączka z towarzyszącą wysypką skórną, pokrzywką i erytrodermią. Utrata owłosienia. W przypadku stosowania dopęcherzowego: krwiomocz, zapalenie lub atrofia błony śluzowej pęcherza moczowego. Złe samopoczucie, zawroty głowy. Po dożylnym lub dotętniczym podaniu leku może wystąpić: zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenie skóry i martwica tkanek. Wielokrotne dożylne podawanie leku może spowodować przerost ściany i zwężenie światła naczynia w miejscu podawania leku (w takich przypadkach należy zmienić miejsce wstrzykiwania leku).

Mitomycin C Kyowa - Interakcje

Stosowanie mitomycyny w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi lub radioterapią może nasilać objawy niepożądane, zwłaszcza uszkodzenie szpiku kostnego. U osób leczonych mitomycyną oraz alkaloidami <I>Vinca</I> (winkrystyna, winblastyna, windezyna) może wystąpić duszność oraz skurcz oskrzeli.

Mitomycin C Kyowa - Dawkowanie

Podawanie dożylne: 10-20 mg/m<sup>2</sup> pc. mitomycyny rozpuszczonej w 100-250 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy; podawać w ciągłym wlewie dożylnym w czasie około 30 min, co 6-8 tyg. Podawanie dotętnicze: 10-30 mg/m<sup>2</sup> pc. mitomycyny rozpuszczonej w 5-10 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy, podawać w jednym ciągłym wstrzyknięciu lub w ciągłym wlewie, co 4-8 tyg. Podawanie dopęcherzowe: wlewy do pęcherza moczowego w dawce 20-40 mg mitomycyny rozpuszczonej w 20-40 ml 0,9% roztworu NaCl, 1 lub 2 razy w tygodniu lub co 2-4 tyg., łącznie 15-20 wlewów. U pacjentów w podeszłym wieku zalecane jest prowadzenie leczenia ze szczególną ostrożnością. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do wynaczynienia produktu, które prowadzi nieuchronnie do miejscowej martwicy tkanek. Gdy dojdzie do wynaczynienia produktu należy natychmiast zastosować okład z 8,4% roztworu sodu dwuwęglanu na tę okolice, a następnie podać dożylnie 4 mg deksametazonu. Wskazane jest dożylne podanie 200 mg witaminy B6, która ma działanie wspomagające odnowę uszkodzonych tkanek. Nie należy dopuszczać do kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi, oczami.

Mitomycin C Kyowa - Uwagi

Pharmindex
<-- popup -->