ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗
ChatGPT został poddany egzaminowi z interny. Wyniki mogą zaskakiwać. Sprawdź❗

Vinblastin-Richter

Spis treści

Reklama

Vinblastin-Richter - skład

1 fiolka zawiera 5 mg siarczanu winblastyny.

Reklama

Vinblastin-Richter - działanie

Cytostatyk, alkaloid wyizolowany z Catharantus roseus (barwinek różowy). Winblastyna hamuje mitotyczny podział komórek w stadium metafazy. Zaburza prawidłowe podziały komórkowe i hamuje mitozę. Większe dawki wywołują wakuolizację cytoplazmy. Winblastyna powoduje zwolnienie wbudowywania do komórek kwasu glutaminowego i argininy. W badaniach mikroskopowych widoczne są zmiany degeneracyjne obejmujące mitochondria i jądro komórkowe. Po podaniu dożylnym eliminacja ma przebieg trójfazowy, T0,5 dla poszczególnych faz: 4-5 min, 53 min, 25 h. Winblastyna wiąże się z białkami osocza w 80%. Wydalana jest w znacznym stopniu z żółcią i w ok. 30% z moczem.

Reklama

Vinblastin-Richter - wskazania

Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa). Chłoniaki nieziarnicze - wszystkie histopatologiczne podtypy i stadia kliniczne. Przewlekła białaczka limfatyczna. Rak jąder. Niekiedy stosuje się w innych nowotworach nieoperacyjnych, ale reagują one na leczenie winblastyną rzadziej niż nowotwory wymienione powyżej.

Reklama

Vinblastin-Richter - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na winblastynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Reklama

Vinblastin-Richter - ostrzeżenia

Należy regularnie kontrolować obraz krwi obwodowej przed każdym wstrzyknięciem leku. W przypadku liczby leukocytów <3000, należy przerwać terapię i profilaktycznie podać antybiotyki. Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z leukopenią, trombocytopenią, upośledzoną czynnością wątroby, w podeszłym wieku, w przypadku jednoczesnego lub wcześniejszego podawania cytostatyków lub zastosowania radioterapii, u osób z przerzutami nowotworowymi do szpiku oraz u kobiet w ciąży. Lek stosowany w monoterapii lub jako jeden ze składników leczenia skojarzonego powoduje zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, co może spowodować ostrą nefropatię moczanową - należy regularnie oznaczać stężenie kwasu moczowego we krwi, jak również dostarczać odpowiednią ilość płynów konieczną do zapewnienia prawidłowego przesączania kłębuszkowego oraz kontrolować objętość oddawanego moczu i w razie konieczności zastosować diurezę; zaleca się także stosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej (np. allopurynolu).

Reklama

Vinblastin-Richter - ciąża

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę w czasie przyjmowania preparatu; należy stosować niehormonalne metody antykoncepcyjne. Dopuszcza się stosowanie winblastyny w ciąży z zachowaniem środków ostrożności (jak w przypadku innych cytostatyków), jeżeli jest to bezwzględnie konieczne, a zastosowanie innego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane. W szczególności należy unikać stosowania w I trymestrze ciąży. Należy uważnie rozważyć ryzyko wystąpienia wad rozwojowych u płodu względem ryzyka zastosowania niewłaściwego leczenia u matki. Nie należy karmić piersią podczas stosowania winblastyny.

Reklama

Vinblastin-Richter - efekty uboczne

Często: leukopenia, łysienie, zaparcia. Niezbyt często: hyperurykemia, ostra nefropatia moczanowa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, małopłytkowość, bóle mięśniowe, nudności, wymioty, biegunka, niedokrwistość, brak łaknienia, zapalenie krtani, ototoksyczność. Rzadko: krwotoczne zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i okrężnicy, krwawiący wrzód trawienny, neurotoksyczność (zawroty głowy, podwójne widzenie, ból głowy, depresja, parestezje, osłabienie), objawy związane z niedostatecznym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego. Leczenie powinno zostać wstrzymane w przypadku pojawienia się objawów neurotoksyczności.

Vinblastin-Richter - interakcje

Zabronione jest jednoczesne stosowanie winblastyny z lekami neurotoksycznymi, takimi jak: izoniazyd, asparaginaza. Ryzyko neurotoksyczności jest mniejsze, jeśli asparaginazę zastosuje się po winblastynie. Ryzyko uszkodzenia szpiku zwiększa się w przypadku podawania winblastyny z doksorubicyną lub innymi lekami uszkadzającymi szpik. Ostrożnie stosować z: mitomycyną (może wystąpić ostra duszność i skurcz oskrzeli); lekami hamującymi aktywność CYP3A (spowolnienie metabolizmu winblastyny i nasilenie jej toksyczności); fenytoiną (możliwość wystąpienia drgawek na skutek zmniejszenia stężenia fenytoiny we krwi). W czasie stosowania preparatu nie należy podawać pacjentom żywych szczepionek.

Vinblastin-Richter - dawkowanie

Dożylnie. Dorośli. Dawka początkowa: 0,1 mg/kg mc. (lub 3,7 mg/m2 pc.) raz w tyg., dawkę zwiększa się stopniowo o 0,05 mg/kg mc. (lub 1,8-1,9 mg/m2 pc.) do maksymalnej dawki tygodniowej 0,5 mg/kg mc. (lub 18,5 mg/m2 pc.) - dawki nie należy zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm3; dawka podtrzymująca: dawka mniejsza o 0,05 mg/kg mc. od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7-14 dni lub alternatywnie dawka 10 mg podawana 1 lub 2 razy w miesiącu aż do uzyskania remisji. Dzieci. Dawka początkowa: 2,5 mg/m2 pc. raz w tyg., dawkę zwiększa się stopniowo o 1,25 mg/m2 pc. co tydzień aż do uzyskania maksymalnej dawki tygodniowej 7,5 mg/m2 pc. - dawki nie należy dalej zwiększać, jeśli liczba leukocytów zmniejszy się do 3000/mm2; dawka podtrzymująca: dawka mniejsza o 1,25 mg/m2 od maksymalnej dawki tygodniowej podawana co 7-14 dni. Sposób podania. Wyłącznie dożylnie. Podanie dokanałowe oraz dooponowe może prowadzić do zgonu! Po przygotowaniu roztworu i odpowiednim jego rozcieńczeniu, podawać w postaci wstrzyknięcia dożylnego lub wlewu, w ciągu 1 min lub podawać dożylnie przez dłuższy okres (30-60 min lub dłużej), ze względu na niebezpieczeństwo podrażnienia żyły i wynaczynienia. Przed podaniem preparatu należy upewnić się, czy igła jest odpowiednio umiejscowiona w żyle, gdyż podanie leku poza żyłę może spowodować ból i martwicę - w takim przypadku należy natychmiast przerwać podawanie leku, a pozostałą porcję leku podać do innej żyły. Wstrzyknięcie hialuronidazy w miejsce wynaczynienia może złagodzić dolegliwości. Winblastyny nie należy podawać się w kończynę, w której stwierdza się zaburzenia krążenia (żylaki, zapalenie żył, naciekający nowotwór), z powodu zwiększonego ryzyka zakrzepicy.

Vinblastin-Richter - uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C. Przygotowany roztwór do wstrzykiwań należy natychmiast zużyć. Należy postępować zgodnie z procedurami dotyczącymi właściwego postępowania i usuwania pozostałości leków przeciwnowotworowych.


Podobne leki
Navelbine
Vincristin-Richter
Vinorelbin-Ebewe
Navirel

Reklama

1/3 kobiet ma niedobór tego pierwiastka 😲
Sprawdź powód!